Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 59/2016

s strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.zzm.krakow.pl

Ogłoszenie nr 325232 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem  22, 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48123418516, e-mail , faks +48123418487.
    Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.zzm.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zzm.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem kuriera
Adres:
ZarządZieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków- Sekretaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.
Numer referencyjny: 59/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni ciągów pieszych z podziałem na dwie części (zadania), tj.: 1.1.1 część 1 dotyczy: remontu ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego i Parku Młynówka Królewska. Zakres prac obejmuje: a) Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego polegający na bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych, obejmujący wykonanie frezowania warstwy ścieralnej nawierzchni oraz wykonanie nakładki warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej z podbudową z kruszywa łamanego, a w szczególności wykonanie nakładki warstwy ścieralnej na odcinku ok 20 m- szerokość ok. 2,7 m oraz wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejących przedeptów o szerokości 1,5 m., b) Remont ciągów pieszych na terenie Parku Młynówka Królewska polegający na bieżącej konserwacji, wymianie istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych, obejmujący demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej wraz z granitowym obrzeżem oraz wykonanie utwardzenia z płyt z kamienia łupanego ułożonego na trawie. 1.1.2 część 2 obejmująca: a) Remont istniejącego zjazdu oraz remont ciągów pieszych na podstawie dokumentacji projektowej pn. Remont istniejącego zjazdu z działki 388 na działkę 197/1 oraz remont istniejących alejek w Parku Dąbie, obr. 16 Śródmieście, Dzielnica II Grzegórzki, etap projektu IIIb + IV + V. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni istniejącego zjazdu oraz remont ciągów pieszych w ramach bieżącej konserwacji, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych. Geometria remontowanego zjazdu oraz odcinka ciągu pieszego odpowiadać będzie istniejącej geometrii, a prace polegać będą wyłącznie na wymianie nawierzchni oraz elementów takich jak krawężniki i obrzeża. Szerokość zjazdu utrzymuje się 3,8 m, a dochodzącego ciągu pieszego 1,5 m; b) Budowę zjazdu w zakresie wymiany nawierzchni na podstawie dokumentacji projektowej pn. Remont istniejącego zjazdu z działki 388 na działkę 197/1 oraz remont istniejących alejek w Parku Dąbie, obr. 16 Śródmieście, Dzielnica II Grzegórzki, zamówienie realizowane w oparciu o projekt Budżetu Obywatelskiego Park Dąbie – zielone miejsce wypoczynku, etap projektu I + II + IIIa. 1.2 Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.5 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace wymiany nakładki asfaltowej, prace ziemne oraz obsługujące maszyny budowlane, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 1502 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy przynajmniej trzech osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać trzem pełnowymiarowym etatom, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zobowiązane wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.6 Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.7 Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę: Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie część zamówienia. 1.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających się, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowalnych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Poprzez powtórzenie podobnych robót budowalnych Zamawiający rozumie bieżącą konserwację ciągów pieszych, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki granitowej wraz z granitowymi obrzeżami, a także uzupełnienie krawężników betonowych w ciągach pieszych w Parku Krowoderskim i Parku Młynówka Królewska oraz w Parku Dąbie. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów uproszczonych plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru oraz doświadczenia zawodowego. odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem na przykład producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem oferowanych elementów oraz urządzeń i o ile dotyczy ze stosownymi oznakowaniami w postaci dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ, stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ oraz do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady dla całości przedmiotu. Gwarancja i rękojmia za wady będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45233200-0, 45111000-1, 45233220-7,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 482527.01
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych Zamawiający rozumie bieżącą konserwację ciągów pieszych, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki granitowej wraz z granitowymi obrzeżami, a także uzupełnienie krawężników betonowych w ciągach pieszych w Parku Krowoderskim i Parku Młynówka Królewska oraz w Parku Dąbie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1. w zakresie części 1 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)), 2. w zakresie części 2 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350.000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN)), 3. w zakresie części 1 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)), 4. w zakresie części 2 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 350 000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN)). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.1 w zakresie części 1 - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającym wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema robotami w zakresie budowy lub remontu alejek asfaltowych lub ciągów pieszych lub dróg, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.2. w zakresie części 2 - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającym wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema robotami w zakresie budowy lub remontu alejek asfaltowych lub ciągów pieszych lub dróg, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał główne roboty, czyli: 2.1 w zakresie części 1 - zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu alejek asfaltowych lub ciągów pieszych lub dróg, o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN), 2.2. w zakresie części 2 - zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu alejek asfaltowych lub ciągów pieszych lub dróg, o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych (PLN). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie: części 1- w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN), części 2- w wysokości co najmniej 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN), wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie: części 1- na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN), części 2- na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 350.000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN), 3. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, 4. Wykaz robót budowlanych (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty) i dowody określające, czy roboty budowlane w nim zamieszczone zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 4) kosztorysy uproszczone.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej łączną kwotę dla dwóch części zamówienia 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), przy czym: 1.1 dla części 1 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 1.2 dla części 2 – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Gwarancja i rękojmia

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a ponadto w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego i Parku Młynówka Królewska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: a) Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego polegający na bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych, obejmujący wykonanie frezowania warstwy ścieralnej nawierzchni oraz wykonanie nakładki warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej z podbudową z kruszywa łamanego, a w szczególności wykonanie nakładki warstwy ścieralnej na odcinku ok 20 m- szerokość ok. 2,7 m oraz wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejących przedeptów o szerokości 1,5 m., b) Remont ciągów pieszych na terenie Parku Młynówka Królewska polegający na bieżącej konserwacji, wymianie istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych, obejmujący demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej wraz z granitowym obrzeżem oraz wykonanie utwardzenia z płyt z kamienia łupanego ułożonego na trawie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233200-0, 45111000-1, 45233220-7, 45233221-1, 45223800-4,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 106555.83
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Gwarancja i rękojmia

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Remont ciągów pieszych na terenie Parku Dąbie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje:: a) Remont istniejącego zjazdu oraz remont ciągów pieszych na podstawie dokumentacji projektowej pn. Remont istniejącego zjazdu z działki 388 na działkę 197/1 oraz remont istniejących alejek w Parku Dąbie, obr. 16 Śródmieście, Dzielnica II Grzegórzki, etap projektu IIIb + IV + V. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni istniejącego zjazdu oraz remont ciągów pieszych w ramach bieżącej konserwacji, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z zachowaniem jej parametrów technicznych. Geometria remontowanego zjazdu oraz odcinka ciągu pieszego odpowiadać będzie istniejącej geometrii, a prace polegać będą wyłącznie na wymianie nawierzchni oraz elementów takich jak krawężniki i obrzeża. Szerokość zjazdu utrzymuje się 3,8 m, a dochodzącego ciągu pieszego 1,5 m; b) Budowę zjazdu w zakresie wymiany nawierzchni na podstawie dokumentacji projektowej pn. Remont istniejącego zjazdu z działki 388 na działkę 197/1 oraz remont istniejących alejek w Parku Dąbie, obr. 16 Śródmieście, Dzielnica II Grzegórzki, zamówienie realizowane w oparciu o projekt Budżetu Obywatelskiego Park Dąbie – zielone miejsce wypoczynku, etap projektu I + II + IIIa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233200-0, 45111000-1, 45233220-7, 45233221-1, 45223800-4,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 375971.18
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Gwarancja i rękojmia

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: