Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 57/2016.

Ogłoszenie nr 320152 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem  22, 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo , tel. +48123418516, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
    Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.zzm.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zzm.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamknietej kopercie ub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Mijskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.
Numer referencyjny: 57/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przesadzania drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne w koronach drzew, wycinka drzew, inne prace przy drzewach na terenach GMK z podziałem na 2 części (zadania), tj.: 1.1.1 część 1 obejmująca obszar 2 Krowodrza tj. Dzielnice IV, V, VI, VII. Zakres zamówienia obejmuje pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe, ogródki jordanowskie oraz parki: Wyspiańskiego, Krowoderski, Kościuszki, Witkowice, Młynówka Królewska, Kleparski, Krakowski, Jordana, W. a’ Paulo, Błonia Krakowskie, Decjusza. 1.1.2 część 2 obejmująca obszar 4 Nowa Huta tj. Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Zakres zamówienia obejmuje pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe oraz parki: Tysiąclecia, Planty Mistrzejowickie, Fort Mistrzejowice, Fort Batowice, Lotników Polskich, Skalskiego, Planty Bieńczyckie, Zalew Nowohucki, Zielony Jar, Łuczanowice, Wadów, Ratuszowy, Szwedzki, Wiśniowy Sad, Żeromskiego, przy Klasztornej. 1.2 Zakres prac, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, zawiera między innymi: 1.2.1 cięcia pielęgnacyjne (cięcia prześwietlające, cięcia sanitarne, cięcia korygujące, ciecia formujące) w koronach drzew, cięcia sanitarne, przycinanie konarów lub części korony z uwagi na kolizję z infrastrukturą techniczną, kolizje drogową, ograniczających widoczność, 1.2.2 wycinkę drzew i krzewów, 1.2.3 zakładanie wiązań, odciągów, podpór, zrzucanie gniazd ptaków, wymiana opalikowania i wiązań. 1.3 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług, w tym w szczególności wykonujące prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni wysokiej, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 1502 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy przynajmniej trzech osób), przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać trzem pełnowymiarowym etatom, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zobowiązane wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres i wszelkie wymagania lub inne niezbędne cechy, jak i inne istotne dla wykonania zamówienia informacje, zawiera Załącznik A i B do SIWZ oraz wzór umowy będące integralną częścią SIWZ. Po przetargu Zamawiający podpisze dwie umowy 1.5 Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody i przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 1.6 Zamawiający wymaga aby całość pozyskanego drewna z wycinki (grubizna) została pocięta na odpowiednie odcinki i przewieziona z miejsca wycinki na bazę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie. Zdrową grubiznę należy przewieźć na składnicę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, wyładunek i ułożenie w stosy o metrowej szerokości i wysokości w wyznaczonym miejscu. Dopuszcza się możliwość wskazania przez Zamawiającego innego miejsca składowania drewna na terenie miasta Krakowa niż bazę ZZM na ul. Za Torem 22 w Krakowie. Drobnicę oraz spróchniałą grubiznę należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie. Natomiast drewno stanowi własność Zamawiającego. Drewno przekazywane do ZZM winno być wyrobione w wałkach lub szczapach o grubości do 30 cm, długości 1 m z tolerancją do 5 cm. Drewno musi być ułożone w stos o wysokości 1m. Drewno musi być ułożone według gatunków. Wszelkie materiały pozostałe po przygotowaniu drewna pozyskanego z wycinki do przekazania na zasadach opisanych powyżej oraz powstałe w wyniku realizacji umowy inne materiały tj. pozostałe gałęzie, karpina zrębki Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować jako odpady. Za grubiznę należy przyjąć wałki drewna o średnicy od 7 cm mierzone z korą, za drobnicę należy przyjąć wałki drewna o średnicy poniżej 7 cm mierzone z korą. 1.7 Podana przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje go do zlecania Wykonawcy wykonania podanych ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia podanej w zakresie zieleni wysokiej ilości prac, a Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji z tego tytułu (cena ofertowa/umowna nie będzie przekroczona). 1.8 Zaleca się, aby Wykonawca, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dysponował bazą na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta w celu zapewniania terminowego wykonania zleceń. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.9 Wykonawca, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę. 1.10 Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę: Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia. 1.11 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego polegających na utrzymaniu zieleni wysokiej w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z wzorami tabelarycznymi stanowiącymi Załącznik A do SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 4. Wymagany okres gwarancji: w przypadku prac związanych z przesadzeniem drzew i krzewów (1 rok) w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 287107.40
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego polegających na utrzymaniu zieleni wysokiej w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.2.1 w zakresie części 1 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych (PLN)), 1.2.2 w zakresie części 2 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)), 1.2.3 w zakresie części 1 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych (PLN)), 1.2.4 w zakresie części 2 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)), Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, tj.: 1. co najmniej 2 osobami posiadającymi przynajmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności pilarza, 2. co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór i kierująca wykonywanymi pracami, z wykształceniem kierunkowym (przykładowe: ogrodnicze, leśne, rolnicze), zgodnie z wymogami art. 37b ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (nr 162 poz. 1568 ze zm.), posiadającą przynajmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności nadzoru na obiektach zabytkowych, 3. co najmniej 3 osoby – pracownicy pomocniczy. 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 1. w zakresie części 1 - co najmniej 2 usługi, a w tym co najmniej jedna na obiektach zabytkowych, polegające na pracach pielęgnacyjnych obejmujących w szczególności cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne oraz wycinkę drzew i krzewów na trenach zielonych, o wartości łącznej wykazanych dwóch usług nie mniejszej niż 70.000,00 PLN brutto, 2. w zakresie części 2 - co najmniej 2 usługi, a w tym co najmniej jedna na obiektach zabytkowych, polegające na pracach pielęgnacyjnych obejmujących w szczególności cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne oraz wycinkę drzew i krzewów na trenach zielonych, o wartości łącznej wykazanych dwóch usług nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: oświadczenie zawierające imię i nazwisko osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 3. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty), 4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 4) tabele cenowe wypełnione cenami brutto.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
ykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę: dla części 1 – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), dla części 2 – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a ponadto w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia: 1.1 wykaz podwykonawców o ile są przewidziani na etapie podpisania umowy, 1.2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 1.3 aktualną kopię polisy ubezpieczenia OC, 1.4 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z kopiami dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 1.5 umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: obszar 2 Krowodrza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzielnice IV, V, VI, VII
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 79285.18
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: obszar 4 Nowa Huta

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 207822.22
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za całość zamówienia

60

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: