Wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 41/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zzm.krakow.pl


Kraków: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 129879 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 341 85 16, faks 12 341 84 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja -Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego. Park zlokalizowany jest na terenie następujących działek: 19/2, 19/4, 213/5, 213/1, 15/1, 202/27, 18, 272, 202/28, 19/3, 20, 202/15, 202/20, 202/18, 202/17 obręb 14 Podgórze - ok. 1,1 ha (załącznik nr 1), przy ul. Zabłocie w Krakowie. 1.2 Projekt należy opracować na podstawie projektu koncepcyjnego Parku Stacja-Wisła (załącznik nr 2 do SIWZ), chyba, iż zaistnieją na etapie projektu architektoniczno-budowlanego okoliczności przemawiające za zasadnością zastosowania innych rozwiązań - decyzję należy podjąć w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego,.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym w zakresie ewentualnego zamówienia uzupełniającego, przewiduje się zlecenie wykonania niezbędnych opracowań projektowych w zakresie zagospodarowania przedmiotowego Parku oraz pawilonu wielofunkcyjnego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.60.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 2 000,00 zł. PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał główne usługi. Przez główne usługi rozumie się zrealizowanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonaniem projektów wykonawczych oraz kosztorysów, przy czym przynajmniej jedna z dwóch wykazanych usług musiała obejmować również projekt zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz usług, dokumenty i oświadczenia (poświadczenia) dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz oświadczenia, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. głównego projektanta i projektantów branżowych, stanowiących personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, czyli co najmniej: 4.1 Głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy czym przynajmniej jeden z dwóch wykazanych projektów musiał obejmować również projekt zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.2 Projektanta posiadającego wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu zagospodarowania co najmniej jednego terenu w przestrzeni publicznej, 4.3 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.4 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.5 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.6 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także posiadającego doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia oraz oświadczenia dołączonego do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 5.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, 5.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jak i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy zgodnie ze wzorem tabelarycznym przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym dla oceny oferty w kryterium rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą opis przedstawiający planowane rozwiązania projektowe, w ramach projektu budowlanego wykonanego na podstawie projektu koncepcyjnego. Opis należy dostarczyć w formacie A4, max 2 strony, czcionka Arial 12 pkt. Opis oceniany będzie pod kątem zastosowanych rozwiązań projektowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami. 5. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 9, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Rozwiązania projektowe - 40

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z pkt 16) SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie