Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015.

Kraków: Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015.
Numer ogłoszenia: 268470 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 257 00 72.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych w tym tereny osiedlowe i trawniki w pasach drogowych z podziałem na 6 części (obszary). Zakres prac obejmuje m.in.: - utrzymanie zieleni niskiej, - utrzymanie małej architektury, - utrzymanie czystości. Podana przez zamawiającego szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje go do zlecania Wykonawcy wykonania podanych ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia podanej w zakresie zieleni niskiej ilości prac, a Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji z tego tytułu (cena ofertowa/umowna nie będzie przekroczona). Zamawiający wymaga zapewnienia 1-razowego wykoszenia i wygrabienia (wraz z wywiezieniem masy zielonej) całej części (obszaru) w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia. Dokładana charakterystyka każdej części (obszaru) określona jest w załącznikach do niniejszej SIWZ. Po przetargu zostanie zawartych 6 umów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za to że wysadzony materiał roślinny będzie zgodny z wymogami zawartymi w uwagach dot. jakości materiału roślinnego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowa łączność (fax, tel. stacjonarny, tel. komórkowy, adres e-mail) oraz w przypadku działań pilnych natychmiast je wykonywać. Wykonawca winien dysponować bazą na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta w celu zapewniania terminowego wykonania zleceń. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy. b) Rodzaje prac określono jest w załączniku nr 5 do SWIZ (odrębnie dla każdej części), inwentaryzacja stanowi załącznik nr 6 do SWIZ (odrębnie dla każdej części), standaryzacja zieleni określona jest w załączniku nr 7 do SWIZ (odrębnie dla każdej części), wykaz narzędzi i urządzeń stanowi załącznik nr 8 do SWIZ (odrębnie dla każdej części). W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty należy zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). c) Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu mowy rozumie się m.in.: - w trakcie koszenia trawy zniszczeniu ulega trawnik, pracujący sprzęt robi na nim koleiny, zagłębienia i inne zniszczenia, - trawnik po koszeniu ma nierówną wysokość trawy, - koszenie odbywa się bez równoczesnego; dokaszania /podkaszania/, grabienia skoszonej trawy, sprzątania trawy z terenów sąsiadujących z miejscem koszenia tzn. jezdni, chodników, alejek, schodów, z torowiska, - w trakcie koszenia ulegną zniszczeniu nasadzenia drzew i krzewów, - niefachowe, nie zgodne ze sztuka ogrodniczą i przyjętymi normami oraz ustawą o ochronie przyrody przycięcie drzew lub krzewów, - materiał pozyskany w trakcie prac nie jest złożony w pryzmy i zalega na terenie, więcej niż 1 dzień. W momencie wystąpienia któregokolwiek w/w przypadku Wykonawca musi ponownie wykonać prace lub usunąć stwierdzoną wadę przedmiotu - uszkodzone młode nasadzenia drzew i krzewów wymienić na nowe tego samego gatunku i o tych samych parametrach. d) Wymagany okres gwarancji: w przypadku prac związanych z rekultywacją terenów zieleni oraz sadzenia drzew i krzewów (1 rok). e) W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu oceny i porównania złożonych ofert zobowiązany jest podać jedną stawkę podatku VAT, która nadaje zamówieniu zasadniczy i podstawowy charakter. Oferty nieporównywalne będą odrzucone zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wykonawca odpowiada za naliczenie właściwej stawki podatku VAT. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w zależności jakie rodzaje prac wykonuje..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali: - co najmniej dwa zadania (2 umowy) dot. pielęgnacji zieleni niskiej (w tym koszenie trawników, przycinanie krzewów, obsada kwietników) o łącznej wartości wykonanego zamówienia w zakresie zieleni: cz. 1 - 70.000 zł; cz. 2 - 70.000 zł; cz. 3 - 70.000 zł; cz. 4 - 70.000 zł; cz. 5 - 75.000 zł; cz. 6 - 75.000 zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: - część 1 (obszar 2): Ciągnik z przyczepą - 4 szt., Kosiarka samojezdna - 5 szt., Kosiarka żyłkowa- 12 szt., Listwa do cięcia żywopłotu - 5 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa - 4 szt., Pług do odśnieżania ciągnikowy - 4 szt., Piaskarka - 3 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 4 szt. - część 2 (obszar 3): Ciągnik z przyczepą - 2 szt., Kosiarka samojezdna - 1 szt., Kosiarka z wysięgnikiem do koszenia skarp - 1 szt., Kosiarka żyłkowa - 4 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa - 4 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 3 szt. - część 3 (obszar 4): Ciągnik z przyczepą - 2 szt., Kosiarka samojezdna - 1 szt., Kosiarka z wysięgnikiem do koszenia skarp - 1 szt., Kosiarka żyłkowa - 4 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa - 4 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 3 szt. - część 4 (obszar 5): Ciągnik z przyczepą - 2 szt., Kosiarka samojezdna - 1 szt., Kosiarka z wysięgnikiem do koszenia skarp - 1 szt., Kosiarka żyłkowa - 4 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa - 4 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 3 szt. - część 5 (obszar 6): Ciągnik z przyczepą - 4 szt., Kosiarka samojezdna - 2 szt., Kosiarka ciągnikowa samozbierająca - 2 szt., Kosiarka żyłkowa - 10 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa 4 szt., Pług do odśnieżania ciągnikowy - 2 szt., Odśnieżarka samojezdna - 1 szt., Piaskarka 3 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 4 szt. - część 6 (obszar 7): Ciągnik z przyczepą - 4 szt., Kosiarka samojezdna - 2 szt., Kosiarka ciągnikowa samozbierająca - 2 szt., Kosiarka żyłkowa - 10 szt., Ssawa do liści - 4 szt., Dmuchawa 4 szt., Pług do odśnieżania ciągnikowy - 2 szt., Odśnieżarka samojezdna - 1 szt., Piaskarka 3 szt., Samochód ciężarowy, dostawczy, osobowy - 4 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi: odpowiednie wykształcenie kierunkowe (przykładowe: ogrodnicze, leśne, rolnicze) dla osoby nadzorującej prace.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w ogłoszeniu i punkcie poniżej. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) wypełnione cenami brutto rodzaje prac - zał. nr 5; 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wysokość kary umownej - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub pobrać ze strony internetowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Zofia Rusnak - tel. (012) 341 85 21 Katarzyna Machlowska - Kachniarz - tel. (012) 341 85 92.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część 1 (obszar) 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice V oraz VII Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 169 ha w tym parki: W.A. Paulo, Jordana, Krakowski, Decjusza, Błonia, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość kary umownej - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2 (obszar) 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice IV oraz VI Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 165 ha w tym parki: Witkowice, Kościuszki, Kleparski, Wyspiańskiego, Krowoderski, Młynówka Królewska, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość kary umownej - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część 3 (obszar 4).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice XI oraz XIII Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 192 ha w tym parki: Kurdwanów, Duchacki, Floriana Nowackiego, Bednarskiego, Płaszów, pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość kary umownej - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 (obszar 5).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice VIII, IX, X oraz XII Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 237 ha w tym parki: Solvay, Dębnicki, Maćka i Doroty, Rżąka, Aleksandry, Lilli Wenedy, Jerzmanowskich, pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość kary umownej - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 (obszar 6).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice XIV, XV oraz XVI Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 292 ha w tym parki: Lotników Polskich, Skalskiego, Tysiąclecia, Planty Mistrzejowickie, Fort Batowice, Fort Mistrzejowice, Planty Bieńczyckie, Zalew Nowohucki, pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość kary umownej - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 (obszar 7).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje dzielnice XVII oraz XVIII Miasta Krakowa tj. powierzchnie zieleni ok. 277 ha w tym parki: Wadów, Łuczanowice, Zielony Jar, Żeromskiego, Klasztorna, Ratuszowy, Szwedzki, Wiśniowy Sad, pasy drogowe, zieleńce, tereny osiedlowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90

2. Wysokość kary umownej - 10