Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 22/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zzm.krakow.pl, www.zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html


Kraków: Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 119412 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 341 85 16, faks 12 341 84 87.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z posadowieniem czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, które obejmują swoim zakresem między innymi: 1.1.1 prace ziemne, 1.1.2 usunięcie kolizji sieci energetycznych SN i nN, 1.1.3 wykonanie mikropali formowanych świdrem ciągłym (FSC) i fundamentów, 1.1.4 posadowienie i montaż rzeźb, 1.1.5 zakup i montaż urządzeń elementów małej architektury, 1.1.6 przygotowanie terenu i posadzenie zieleni jako towarzyszącej rzeźbom, 1.1.7 świadczenie usług gwarancyjnych na wykonane roboty, w tym także gwarancji w zakresie utrzymania zieleni w okresie minimum 24 miesięcy od odbioru końcowego licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. 1.2 Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR). 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie ZIP). 1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 30 dni, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów szczegółowych plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Cena ryczałtowa musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru oraz doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy szczegółowe plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem na przykład producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie szczegółowym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy szczegółowe i zestawienia materiałów wraz opisem oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań SIWZ stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, lub dostawców sadzeniowych materiałów roślinnych. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.31.55.00-3, 45.31.56.00-4, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych robót i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał główne roboty, tj. zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące swoim zakresem łącznie palowanie i roboty fundamentowe oraz zagospodarowanie terenu i zasadzenia zieleni, w tym co najmniej jedna robota obejmująca również wykonanie mikropali świdrem ciągłym, o wartości łącznej wykazanych trzech robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto (słownie: dwa miliony złotych (PLN)). Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz głównych dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale innych podmiotów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przewidzianych do realizacji), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności, czyli: 4.1 kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami w co najmniej trzech zrealizowanych robotach obejmujących swoim zakresem palowanie i roboty fundamentowe oraz zagospodarowanie terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.2 kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami w co najmniej trzech zrealizowanych robotach obejmujących swoim zakresem sieci energetyczne SN i nN, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.3 kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzech zrealizowanych robotach drogowych, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.4 ogrodnika lub architekta krajobrazu, posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w branży ogrodniczej, leśnej lub związanej z architekturą krajobrazu oraz doświadczenie w realizacji co najmniej trzech robót w zakresie zagospodarowania terenów zielonych bądź leśnych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 4 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższych okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 5.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, 5.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 800.000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jak i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale innych podmiotów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów szczegółowych plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Sposób obliczenia ceny powinien uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz doświadczenie zawodowe Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy szczegółowe plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie szczegółowym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy szczegółowe i zestawienia materiałów wraz opisem oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań SIWZ stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą załączniki od 1 do 7, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym spółki cywilne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Gwarancja i rękojmia - 20
 • 3 - Termin realizacji - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, klęski żywiołowe. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 2) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy w zakreślonym w umowie terminie; 5) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony Wykonawcy. W takim przypadku strony mogą dokonać zmian osób koordynujących wykonanie niniejszej umowy; 6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 7) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy; 9) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 10) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania; 11) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego; 12) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy; 13) konieczności pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 14) opóźnień w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub robót niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 2. W przypadkach określonych wyżej przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych w pkt. 1. 4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl, www.zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Adres biura i korespondencyjny: Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie