Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 21/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zzm.krakow.pl


Kraków: Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 102816 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 341 85 16, faks 12 341 84 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Szczegółowy zakres prac został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale I.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5, 77.21.15.00-7, 77.23.10.00-8, 77.23.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych; d. gwarancjach bankowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej sekcji 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności obejmujących swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek jej posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się tym, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi w zakresie gospodarki leśnej na ogólnie dostępnych dla turystów i spacerowiczów terenach lasów komunalnych lub ogrodów zoologicznych lub ogrodów botanicznych lub cmentarzy komunalnych, obejmujące swoim zakresem łącznie w ramach wykazanych trzech usług co najmniej pozyskanie drewna, sadzenie drzew, pielęgnację upraw leśnych, czyszczenie upraw, pielęgnację muraw na stromych stokach o nachyleniu powyżej 30 stopni, utrzymanie (na czarno) pasów przeciwpożarowych i pielęgnację drzew oraz krzewów, o wartości łącznej wykazanych trzech usług nie mniejszej niż 300 000,00 zł. brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych (PLN)). W przypadku usług wykonywanych (będących w trakcie realizacji) dla potrzeb oceny spełnienia warunku należy wykazać ich wartość i zakres usług zrealizowanych najpóźniej na dzień składania i otwarcia ofert. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ, w którym należy podać ich wartości, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami (poświadczeniami), potwierdzającymi czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj.: - min. 2 ciągniki rolnicze lub leśne, - min. 1 rębarka do odpadów zrębowych o średnicy zrębkowania gałęzi minimum do 10 cm, - min. 1 łuparki hydraulicznej do łupania drewna Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz narzędzi - załącznik nr 8 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min 4 osobami z których każda posiada min. 24 - miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie gospodarki leśnej, w tym co najmniej 2 osoby posiadającą min. 12 miesięczne doświadczenia w wykonywaniu czynności pilarza, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), oraz 1 osobę- pełniącą nadzór nad wykonywanymi pracami z wykształceniem leśnym wyższym, podyplomowym na wydziale leśnym lub leśnym średnim, zatrudnioną na ½ etatu. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej wyrażającej się: 1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych; 2. posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 złotych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową i aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo powinni podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 10
 • 3 - Doświadczenie - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. a) zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie usług, w szczególności; - klęsk żywiołowych, - działania siły wyższej, - wysoki stan wód powierzchniowych spowodowanych opadami atmosferycznymi, - rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające przejazd sprzętu, - wystąpienia innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów. b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności; - niewybuchy, niewypały, - wykopaliska archeologiczne, - wystąpienie niezinwentaryzowanych obiektów, urządzeń, obiektów itp., c) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usług przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac, e. inne okoliczności; - związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji usług. Warunki dokonania zmian; W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Pozostałe zmiany a) zmiana stawki VAT: - jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stornie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, Rezygnacja z części prac, inne zmiany; a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany norm czasu i stref trudności przy wykonawstwie usług w przypadkach ich realizacji w skrajnie odmiennych warunkach, odbiegających w okresie ich wykonywania od parametrów opisanych na etapie planowania. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby biura Zamawiającego przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający powiadomi odrębnym pismem Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) przedłożyć kopię umowy konsorcjum lub umowę spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób/osoby wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. 3) przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających warunek posiadanego wykształcenia osób wskazanych jako nadzorujące w załączniku nr 7 do SIWZ. 4) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 5) w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć kopie umów o pracę w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie