Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV – Nowa Huta, znak sprawy 8/2016

Polska-Kraków: Usługi pielęgnacji drzew

2016/S 061-104683

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
Punkt kontaktowy: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Osoba do kontaktów: Tomasz Wygoda – tel. (012) 341 8591, Jadwiga Chrobak – tel. (012) 341 8592
30-059 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 123418516
E-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl
Faks: +48 123418487

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zzm.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV – Nowa Huta.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV- Nowa Huta.
b) Zakres prac obejmuje m.in.:
— cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne, cięcia korekcyjne, cięcia redukcyjne, przycinanie konarów lub części korony z uwagi na kolizję z infrastrukturą techniczną, kolizje drogową, ograniczających widoczność,
— wycinkę drzew i krzewów,
— interwencyjne sadzenie drzew, krzewów i bylin,
— zakładanie wiązań, odciągów, podpór, płoszenie ptaków, wymiana opalikowania i wiązań.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do nasadzeń drzewa i krzewy z zakrytym systemem korzeniowym w pojemnikach, lub krzewy z gołym korzeniem. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla każdej części, obszaru oddzielnie (zał. Nr 6 do SIWZ) oraz standaryzacja prac (zał. Nr 5 do SIWZ).
Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I wyborze: drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce), pnącza. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić z licencjonowanej szkółki.
Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 16.4.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).
Wykonawca gwarantuje i odpowiada za posadzony i przesadzony materiał roślinny.
Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( przepisami ustawy o ochronie przyrody ), przepisami o utrzymaniu porządku i czystości.
Zamawiający wymaga aby całość pozyskanego drewna z wycinki ( grubizna ) została pocięta na odpowiednie odcinki i przewieziona z miejsca wycinki na bazę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie.
Podana przez zamawiającego szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje go do zlecania Wykonawcy wykonania podanych ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia podanej w zakresie zieleni wysokiej ilości prac, a Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji z tego tytułu (cena ofertowa/umowna nie będzie przekroczona).
Dokładana charakterystyka każdej części (obszaru) określona jest w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ.
Po przetargu Zamawiający zawrze 4 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowa łączność (fax, tel. stacjonarny, tel. komórkowy, adres e-mail) oraz w przypadku działań pilnych natychmiast je wykonywać. Wykonawca winien dysponować bazą na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta w celu zapewniania terminowego wykonania zleceń. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę.
c) Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu mowy rozumie się m.in.: – niefachowe, niezgodne ze sztuka ogrodniczą i przyjętymi normami oraz ustawą o ochronie przyrody przycięcie drzew lub krzewów.
— uszkodzenie istniejących drzew lub krzewów w obrębie prowadzonych prac lub cięcie niezgodne z wytycznymi Zamawiającego w załączniku nr 5-Standaryzacja zieleni wysokiej,
— zniszczenie, uszkodzenie trawnika lub infrastruktury technicznej ( np. sieci uzbrojenia, nawierzchnie chodnika, alejki, drogi itp.),
— materiał pozyskany w trakcie prac nie jest złożony w pryzmy i zalega na terenie, więcej niż 2 dni,
— pozyskane drewno nie jest pocięte na określone odcinki i nie jest ułożone w stosy na bazie przy ul. Za Torem 2.
W momencie wystąpienia któregokolwiek w/w przypadku Wykonawca musi ponownie wykonać prace, usunąć stwierdzoną nieprawidłowość oraz naprawić zniszczenia.
d) Wymagany okres gwarancji: w przypadku prac związanych z sadzeniem i przesadzeniem drzew i krzewów (1 rok).
e) W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu oceny i porównania złożonych ofert zobowiązany jest podać jedną stawkę podatku VAT, która nadaje zamówieniu zasadniczy i podstawowy charakter. Oferty nieporównywalne będą odrzucone zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wykonawca odpowiada za naliczenie właściwej stawki podatku VAT. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w zależności jakie rodzaje prac wykonuje.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500, 77310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 209 000 EUR.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 20.5.2016. Zakończenie 30.4.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 (obszar 1) – Śródmieście

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500, 77310000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 (obszar 2) – Krowodrza

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500, 77310000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Część 3 (obszar 3) – Podgórze

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500, 77310000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Część 4 (obszar 4) – Nowa Huta

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500, 77310000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wymagania dotyczące wadium:
1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości po 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na każdą oferowaną część. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału do oferty.
6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp).
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147–151 Pzp, w wysokości 10 % ceny ofertowej (dla każdej części). W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A nr rachunku: 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi (w tym na obiektach zabytkowych), polegające na pracach pielęgnacyjnych obejmujących m.in. cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięć sanitarnych, wycinkę drzew i krzewów na trenach zielonych i o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, w tym jedna usługa, której czas trwania wynosi nie mniej niż 12 miesięcy;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują odpowiednim potencjałem technicznymi – na każdą część:
1) Ciągnik z przyczepą – 2 szt.
2) Kosiarka tarczowa – 1 szt.
3) Listwa do cięcia żywopłotu – 1 szt.
4) Odkurzacz do liści spalinowy – 1 szt.
5) Pilarka spalinowa – 5 szt.
6) Rębarka spalinowa – 1 szt.
7) Wysięgnik uniwersalny – 1 szt.
8) Ładowacz zawieszony chwytakowy ciągnikowy – 1 szt.
9) Frezarka spalinowa samojezdna – 1 szt.
10) Sprzęt fakultatywny (nie obowiązkowy). Kryterium oceny ofert. Wykonawca wykaże dysponowaniem samochodami, które zapewnią realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin. 1 samochód osobowy o masie całkowitej (masa własna) do 2,5 tony oraz 2 samochody dostawczo – transportowe używane do realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w silnik spełniające normy EURO V (w sumie 3 szt).
— dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 2 osobami posiadającymi min. 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności pilarza, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), 1 osobę – pełniącą nadzór nad wykonywanymi pracami z wykształceniem kierunkowym (przykładowe: ogrodnicze, leśne rolnicze), min. 3 osoby – pracownicy pomocniczy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji – maksymalnie 2 funkcje można połączyć.
d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 300 000 PLN.
2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia – nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 ustawy Pzp – wg zał. 3;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie – wg załącznika nr 4;
h) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
i) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
j) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. 10;
d) wypełniony formularz oferty – zał. 1;
e) wypełnione cenami brutto rodzaje prac – zał. nr 6;
f) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a – f oraz punkcie 4 lit. c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a – f oraz 4 lit. c.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. b – f składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
11. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania.
12. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 90

2. Realizacja zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na umowie o pracę. Waga 5

3. Kryterium środowiskowe. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

8/2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.5.2016 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 4.5.2016 - 12:00

Miejscowość:

Sala konferencyjna Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.
2. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Wygoda – tel. (012) 341 8591, Jadwiga Chrobak – tel. (012) 341 8592.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a) przedłożyć kopię umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób/osoby wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ;
c) przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających warunek posiadanego wykształcenia dla osób wskazanych jako nadzorujące w załączniku nr 7 do SIWZ;
d) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty;
e) w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć kopie umów o pracę w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23.3.2016