Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016.

                                               

Kraków: Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016.
Numer ogłoszenia: 65946 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 257 00 72.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla ZZM w Krakowie wraz z obsługą rejestracji. Zamówienie podzielono na dwie odrębne części. Część 1 obejmuje dostawę jednego samochodu terenowego, część 2 zamówienia obejmuje dostawę dwóch samochodów dostawczych (samochód dostawczy zabudowa typu furgon oraz samochód dostawczy typu wywrotka). Samochody mają służyć realizacji zadań statutowych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Samochody muszą być fabrycznie nowe, dopuszczalny rok produkcji to 2015 i 2016. Wymagania dotyczące części 1 (samochód terenowy): Podstawowe wymagania dotyczące pojazdów: - moc silnika: minimum 115 KM; - norma emisji spalin: minimum Euro 5; - kolor: biały lub ciemnozielony; - napęd 4 x 4; - prześwit: minimum 19 cm; - kąt natarcia minimum 29 stopni; - kąt zejścia minimum 34 stopni; - pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone): 250 l. Wyposażenie (wymagania minimalne): - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera; - systemy: ABS; - zdalnie sterowany centralny zamek; - immobiliser; - komputer pokładowy; - wspomaganie układu kierowniczego; - koło zapasowe, śruba do skręcenia koła; - klimatyzacja manualna; - elektrycznie sterowane szyby, minimum z przodu; - radio; - opony zimowe i letnie typu AT (All Terrain); - klucz do koła zapasowego; - relingi dachowe; - belka haka holowniczego, zestaw do montażu haka; - komplet chlapaczy; - dywaniki gumowe (preferowane z wysokimi brzegami); - światła przeciwmgłowe; - zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie; - osłona zderzaka przedniego, preferowana rurowa. Wymagania dotyczące części 2 (dwa samochody dostawcze): - samochód dostawczy (zabudowa typu furgon): silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, moc silnika co najmniej 120KM, napęd na koła przednie, norma emisji spalin Euro 5+, klimatyzacja, centralny zamek sterowany pilotem, wspomaganie kierownicy. - samochód dostawczy typu wywrotka: 1) kabina sześcio lub siedmio osobowa, 2) zabudowa skrzyniowa z wywrotem trójstronnym długości do 3000mm, 3) burty z nadstawkami pełnymi lub siatkowymi do wysokości kabiny kierowcy 4) silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, 5) moc silnika co najmniej 120KM, 6) napęd na koła przednie 7) norma emisji spalin Euro 5+, 8) klimatyzacja, 9) centralny zamek sterowany pilotem 10) wspomaganie kierownicy. Dokładana charakterystyka zamawianego urządzenia podana jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (odrębnie dla każdej części). W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty zgodnie z przepisami można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Termin wykonania zamówienia: cześć 1 do 29.04.2016 r., część 2 do 31.05.2016 r..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.33.00-5, 34.14.23.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w ogłoszeniu i punkcie poniżej. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) charakterystyka oferowanych samochodów wraz z wyposażeniem oraz podaniem producenta i modelu; f) cennik - wg zał. 5; 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Emisja spalin Euro 6 - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zadania itp. jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pobrać ze strony internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Dariusz Wnęk - tel. (012) 341 8516 (część 1 - terenowy) Tomasz Adamczyk - tel. (012) 341 8514 (część 2 - dostawcze).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: części 1 - samochód terenowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładana charakterystyka zamawianego auta podana jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (odrębnie dla każdej części)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.33.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Emisja spalin Euro 6 - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2 - dwa samochody dostawcze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładana charakterystyka zamawianego auta podana jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (odrębnie dla każdej części)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.23.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Emisja spalin Euro 6 - 10