Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Park Zabłocie: Stacja – Wisła” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje siępod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80889

- Ogłoszenie o zamówieniu