[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie” – roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamówienia z wolnej ręki. Znak sprawy: 76/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania