[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach budowy Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 19/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania