[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie na dz. nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, wykonywanego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania