Procedury

Procedury ZZM

 1. Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej: ZZM-1
 2. Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-2
 3. Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-3
 4. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa: ZZM-4
 5. Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha: ZZM-5
 6. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych): ZZM-6
 7. Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach: ZZM-7
 8. Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.01.2018 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.01.2018 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-8
 9. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu: ZZM-9
 10. Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-10
 11. Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe: ZZM-11
 12. Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach: ZZM-12
 13. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - ZZM-15
 14. Udostępnienie na wniosek informacji publicznej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - ZZM-16
 15. Oddanie Nieruchomości w dzierżawę (z wyłączeniem dzierżawy terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa) - ZZM-17
 16. Udostępnienie urządzeń (pali) cumowniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz rezerwacji urządzeń, a także dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających - ZZM-18  
Pale Cumownicze - mapka

Procedury zewnętrzne związane z terenami zieleni.

 1. Impreza w parku: SA-41
 2. Food track w parku: SA-48
 3. Udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: SA-50


 • Ostatnio zmienione .