Procedury ZZM

 1. Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej: ZZM-1
 2. Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-2
 3. Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-3
 4. Cechowanie, drewna, drewno, pozyskanego, lasach, las, lasy, ZZM, Zarząd, Zieleni, Miejskiej: ZZM-4
 5. Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha: ZZM-5
 6. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych): ZZM-6
 7. Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach: ZZM-7
 8. Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-8
 9. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu: ZZM-9
 10. Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-10
 11. Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe: ZZM-11
 12. Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach: ZZM-12
 13. Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu): ZZM-13
 14. Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-14
 15. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - ZZM-15

Udostępnianie informacji publicznej
Udostępnianie informacji o środowisku

Procedury zewnętrzne związane z terenami zieleni.

 1. Impreza w parku: SA-41
 2. Food track w parku: SA-48
 3. Udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: SA-50