Projekt

Projekt zagospodarowania terenu Parku im. Wojciecha Bednarskiego w ramach inwestycji "Rewaloryzacja parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie”. Teren objęty opracowaniem obejmuje działki nr 432/1, 437/4, 437/5, 439/3, 439/4, 540/2, 541/3 obręb 12 Podgórze oraz 549/1 obręb 13 Podgórze

Projekt inwestycji “Rewaloryzacja parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie” zakłada przywrócenie jego historycznego charakteru w oparciu o materiały archiwalne oraz uzyskane wytyczne konserwatorskie. Wykonane zostanie porządkowanie zieleni z zachowaniem istniejącego starodrzewia oraz wprowadzenie obiektów zgodnych z historycznym założeniem parkowym.

Inwestycja będzie etapowana. Wydzielono V głównych etapów zgodnych z historycznym

rozwojem parku.

Etap I – ogród na wierzchowinie

Etap I a - zasilanie obiektów

Etap I b - oświetlenie parku, ogrodzenie parku

Etap II – park romantyczny

Etap III – ogród ludowy

Etap IV – zalesienie

Etap V a – ogród zewnętrzny

Etap V b – remont chodnika i parkingu, przebudowa zjazdów


Projekt rewitalizacji Parku Bednarskiego


Zmiany w projekcie

 

Poniżej przedstawiamy ustalenia, będące kontynuacją działań:

 
Altana o kształcie ośmiokąta foremnego, posadowiona na podmurówce, zlokalizowana w rejonie Małej Promenady pozostanie w projekcie rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego. Trwają uzgodnienia rozwiązań umożliwiających udostępnienie altany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się wykonania widokowego tarasu ziemnego.

 
Poręcze na reprezentacyjnych schodach od strony ul. Zamoyskiego zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz obowiązujące przepisy prawa. Poręcze, barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz uzyskane uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 
Nie przewidywana jest rezygnacja z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego.
W trakcie spotkania terenowego w dn. 28.05.2021 r. ustalono, że siłownia ze ścieżką zdrowia pozostaną w projekcie. Ponadto należy mieć na względzie, iż Mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w Parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części Mieszkańców.

 
Planowane jest rozważenie częściowego zrezygnowania z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna), częściowego zrezygnowania z montażu elementów rzeźbiarskich odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim oraz z projektowanych ogrodzeń i bram, a także rezygnacja z ingerencji w „wgłębnik”.

 
Zalecana jest dodatkowa ekspertyza w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu (ryzyka ewentualnego odspajania fragmentów skał) w kontekście rozważenia możliwości rezygnacji
z części ogrodzeń u podnóża ścian kamieniołomu.

 
Nie planowane są dalsze wycinki drzew na terenie Parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i planuje się zaniechanie budowy estrady dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.