Informujemy, iż zakończono prace w ramach II etapu sporządzania "Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040".
Etap ten obejmował m.in.:
- opracowanie planów zalesień dla gruntów przewidzianych do wdrożenia w pierwszym okresie realizacji projektu (sporządzenie planów zalesień poprzedzono pracami glebowo-siedliskowymi, analizami laboratoryjnymi pobranych próbek gleb oraz analizą walorów przyrodniczych gruntów przeznaczonych pod zalesienia)
- przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu i uzyskanie stosownych opinii
- rozpatrzenie wniosków i uwag pojawiających się w ramach konsultacji społecznych


Materiały do pobrania:
Projekt Programu - część opisowa

Cześć kartograficzna:
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Krowodrza) - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Nowa Huta) - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Podgórze) - do pobraniaMapa gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych Programem - do pobrania
Mapa gospodarczo-przeglądowa siedliskowych typów lasu - do pobrania
Mapa poglądowa rozmieszczenia gatunków drzew w ramach Programu - do pobrania

Dane geometryczne - warstwa shp do pobrania (grunty do zalesienia, do przeklasyfikowania na Ls, grunty rezerwowe)

Prognoza oddziaływania projektu Programu na środowisko:
Prognoza oddziaływania na środowisko