Informujemy, że w ramach II etapu prac nad "Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040" opracowano plany zalesień dla gruntów przewidzianych do wdrożenia w pierwszym okresie realizacji projektu.
Sporządzenie planów zalesień poprzedzono pracami glebowo-siedliskowymi, analizami laboratoryjnymi pobranych próbek gleb oraz analizą walorów przyrodniczych gruntów przeznaczonych pod zalesienia.

Informujemy również, że projekt został przekazany celem zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem Programu i składania ewentualnych uwag.

Materiały do pobrania:
1. Projekt Programu - część opisowa

Cześć kartograficzna:
1. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Nowa Huta
2. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Podgórze
3. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Krowodrza
4. Mapa gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych Programem - do pobrania
5. Mapa gospodarczo-przeglądowa siedliskowych typów lasu - do pobrania
6. Mapa poglądowa rozmieszczenia gatunków drzew w ramach Programu - do pobrania

7. Dane geometryczne - warstwa shp do pobrania (grunty do zalesienia, do przeklasyfikowania na Ls, grunty rezerwowe)

Prognoza oddziaływania projektu Programu na środowisko:
1. Prognoza oddziaływania na środowisko
2. Załącznik do prognozy - mapa walorów przyrodniczych - do pobrania

Załączniki:
1. Raport z konsultacji społecznych - etap I
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SG18-37
3. Notatka z konsultacji naukowej