Czwarte Spotkanie Interesariuszy Projektu UGB, które odbyło się 8 grudnia 2017 roku stało się po raz kolejny doskonałą platformą wymiany doświadczeń w zakresie zieleni.
W pierwszej części spotkania przedstawione zostały zagadnienia dot.  planowania  terenów zieleni, planowania przestrzennego i rewitalizacji terenów.  Podkreślono znaczenie zaangażowania samorządów lokalnych przy realizacji działań związanych z urządzaniem terenów  zieleni, jak również włączania mieszkańców już na bardzo wczesnym etapie w procesy projektowe, zwłaszcza terenów położonych w najbliższym ich sąsiedztwie.


Inspiracją w zakresie zaangażowania mieszkańców w sprawy zieleni były m.in. przykłady działań jakie realizują partnerzy projektu UGB - Budapeszt i Maribor.
I tak w Budapeszcie w dzielnicy Hegyvidék w ramach projektu UGB ruszył program "Green Space Stewardship„ – „Opiekun Zielonej Przestrzeni”.  Koncepcja ta obejmuje serię wydarzeń, w którą zaangażowani są publiczni i powiatowi zarządcy - stewardzi małych skwerów zieleni. Celem zaangażowania mieszkańców w tą inicjatywę jest przede wszystkim edukacja ich i pobudzenie społecznej współodpowiedzialności za tereny zieleni.
W Mariborze natomiast, Agencja Rozwoju Maribor (Słowenia) planuje rewitalizację obszaru pilota zlokalizowanego wokół byłego kompleksu więziennego w centrum Mariboru. Plan polega na wykorzystaniu metod partycypacyjnych do zaangażowania zainteresowanych stron w projektowanie i realizację koncepcji. Takie podejście ma umożliwić zespołowi przetestowanie metod przy jednoczesnym osiągnięciu widocznych wyników.

Kolejnym niezwykle ciekawym i inspirującym punktem programu były prezentacje dobrych praktyk z terenu Niepołomic, Myślenic i Dobczyc.

Myślenice
Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej w proces rewitalizacji parku miejskiego – udało się rozwiązać nie tylko problemy z przestrzenią, ale również niektóre problemy społeczne. Punktem szczególnie zapalnym  przy rewitalizacji istniejącego parku  była konieczność wycinki około 200 drzew, w związku z tym przeprowadzona szereg spotkań z mieszkańcami. Teren Zarabia  to teren zielony, nie posiadał jednak walorów terenu zorganizowanego, dającego możliwość urozmaiconego aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy chcieli, aby teren zachował swój rekreacyjny charakter, ale był też miejscem tętniącym  życiem.

Miasto Myślenice wprowadziło też zieleń do centrum miasta. Jest to zieleń głównie w donicach. Jej głównym celem jest ochrona przed słońcem, tak by w upalne dni można było spędzać czas również na Rynku.

Niepołomice 
Działanie na rzecz terenów zieleni na tzw. Błoniach Niepołomickich. Podkreślano duże zaangażowanie mieszkańców poprzez warsztaty i ankiety. Bardzo interesującym przykładem była prezentacja projektu Inwestycje Park&Ride – projekt przygotowywany był zarówno przez projektantów z branży drogowej jak i przez przez architektów krajobrazu. Przy porównaniu obu koncepcji doskonale uwidoczniła się różnica w podejściu do tematu tych drugich, uwzględniał on znacznie większą ilość zieleni oraz przewidywał miejsca odpoczynku na  ludzi.

Dobczyce
Propozycja rozwoju terenu tzw. Chrystka zakłada przede wszystkim zdefiniowanie kształtu przestrzeni na nowo i  programowe stworzenie kompozycji przestrzennej. Aranżacja przestrzeni ma być związana i wynikać z analizy zapotrzebowania. Teren ten ma być związany z rekreacją oraz przemysłem czasu wolnego. Schemat zagospodarowania terenu z programem funkcjonowania obszaru, w różnych wariantach z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania jest przygotowany (przedstawienie rozwoju od planu minimum do rozwiązań docelowych). Przeprowadzono pierwsze konsultacje  i ankietę wśród mieszkańców. Wyniki ankiety pokazuję co jest zaletą tego terenu oraz jakie aktywności są tam preferowane:

 • zaletą tego miejsca jest rozległy, wolny teren  na wodą,
 •  działania związane z przemysłem czasu wolnego,
 • co więcej teren ten może na siebie zarabiać,
 • niechęć mieszkańców aby teren ten był przeznaczony pod przemysł, hale bądź hurtownie,
 • rekreacja i wypoczynek na to wskazywali mieszkańcy podczas badania.

Również Zarząd Zieleni Miejskiej podzielił się z obecnymi na spotkaniu Interesariuszami przykładami dobrych praktyk takimi jak:

 • Inkubator Zielonych Inicjatyw
 • Ogrody społeczne i Akcja abc ogrodnictwa.
 • Park Reduta i prowadzone w ramach działań projektowych konsultacje społeczne
 • Park Stacja WISŁA jako przykład miejsca integrującego społeczność lokalną
 • Ekoszklarnia w każdej szkole
 • Parki kieszonkowe
 • Collectively aplikacji dzięki której można zgłosić problem. Aplikacja ta odciąża linię telefoniczną, ale też aktywuje mieszkańców pozwalając im na samodzielne zaangażowanie się w rozwiązywanie zgłaszanych problemów.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.