W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie Interesariuszy skupionych wokół projektu Miejskie Przestrzenie Zieleni - „Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”.
Spotkanie zgromadziło wielu nowych uczestników dlatego też rozpoczęliśmy od przybliżenia idei projektu oraz celów mu przyświecających.
Niezwykle istotną kwestią na obecnym etapie projektu była dyskusja na temat akcji pilotażowej której realizacja odbędzie się na terenie Lasu Witkowickiego. Jednym z kluczowych dla jej pomyślności kwestii jest zaangażowanie mieszkańców w proces projektowanych tam rozwiązań.
Członkowie Regionalnej Grupy Interesariuszy rozmawiali więc na temat  partycypacji czyli: Czym jest partycypacja społeczna? Kto jest potrzebny w procesie konsultacji społecznych? Jak zaangażować mieszkańców i instytucje, w tym z tzw. trudnych obszarów? Jakie rozwiązania są skuteczne? 

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji wysnute zostały następujące wnioski:

 • zaangażowanie wielu stron jest priorytetem,
 • dialog z mieszkańcami,  wsłuchiwanie się  w potrzeby mieszkańców oraz konsultowanie pomysłów,
 • analiza możliwości  - ważna kwestia, aby ludzi przekonać do pewnych inicjatyw np. zielony budżet obywatelski , „ Zielony Inkubator Inicjatyw”,
 • wykorzystywanie dobrych praktyk – czyli wzajemne uczenie się oraz korzystanie z gotowych już wypracowanych rozwiązań,
 • rozwój zieleni, czyli poinformowanie mieszkańców, o tym że istniejącą zieleń, jak park czy skwer, można rozwijać na różne sposoby
 • Otwarta kwestia: jak zaangażować sektor biznesu? Jak zaangażować przedsiębiorców?
 • Wiele inicjatyw w mieście to oddolna inicjatywa mieszkańców.
W trakcie krótkich warsztatów poprosiliśmy uczestników wśród których byli przedstawiciele organizacji pozarządowych; przedstawiciele gmin Zielonki, Niepołomice oraz Krakowa; przedstawicie różnych instytucji; przedstawiciele nauki oraz jednocześnie użytkownicy tego zielonego terenu o wskazanie najważniejszych ich zdaniem potrzeb, które teren ten powinien zabezpieczać. Wspólnie zaplanowaliśmy także różne sposoby angażowania mieszkańców.
Ostatnim elementem spotkania była dyskusja na temat:

"Jak powinien wyglądać skuteczny i zrównoważony system zarządzania miejskimi terenami zielonymi? Wielostronne, wielopoziomowe zarządzanie, czyli jak skutecznie dbać o obszary zieleni. Jak budować potencjał miasta w tym zakresie?"

Wnioski:

 • Zarządzanie jest wieloskładnikowe i wielopoziomowe.
 • Wyzwaniem jest własność terenu.
 • Zarządzie jest zjawiskiem dynamicznym, dlatego też należy myśleć długoterminowo i reagować na bieżące zmiany: zmiany prawa, zmiany społeczne itp.
 • Problemem na terenie Polski jest brak przepisów obligujących inwestorów do wykonania odpowiedniej  ilości terenów zielonych lub infrastruktury rekreacyjnej.
 • Potrzeba zintegrowania terenów zieleni w WM – Plan Zagospodarowania Przestrzennego WM / w trakcie konsultacji/.
 • Mała liczba planów zagospodarowania.
Podsumowując - spotkania tego typu stanowią doskonałą platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń, a także do wspólnego dalszego planowania różnorakich aspektów związanych z terenami zieleni.