W dniach 14 - 16.11.2016 odbyło się w Padwie pierwsze spotkanie partnerów międzynarodowego projektu wymiany doświadczeń Urban Green Belts.Na spotkanie przybyli  reprezentanci 15 różnych organizacji skupionych wokół projektu. Wspólnie podsumowywali dotychczasowe dokonania oraz wymieniali się doświadczeniami i wiedzą w ramach tematyki dotyczącej projektu. Wśród zagadnień poruszanych znalazły się min. pierwsze spotkanie partnerów Projektu z Interesariuszami lokalnymi, tematyka dobrych praktyk w zakresie partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, a także wykorzystanie GIS w zarządzaniu i planowaniu zieleni w poszczególnych miastach. Zaprezentowane zostały też oceny stanu zieleni dla poszczególnych regionów. Dyskutowano na temat opracowania wytycznych do przygotowania modelu zaangażowanego procesu planowania i utrzymania miejskich terenów zielonych, a także wytycznych dla stworzenia inteligentnego modelu organizacyjnego i operacyjno-finansowego dla współpracy międzysektorowej w tematyce zarządzania i planowania zieleni.
Wymiana informacji i dyskusje pomiędzy Partnerami projektu były doświadczeniem niezwykle inspirującym, dającym świeże spojrzenie na kwestie zieleni miejskiej. Świadomość, że problemy dotyczące zarządzania, planowania i utrzymania zieleni w miastach są właściwie we wszystkich rejonach podobne, daje jednocześnie szansę na poszukiwanie rozwiązań w oparciu o praktyki i wiedzę innych miast. Potwierdza to zarazem słuszność założeń całego projektu i wybraną drogę wypracowywania rekomendacji.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.