Zasady udostępniania miejsca piknikowego położonego w Lesie Mogilskim
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie udostępnia od dnia 12.12.2016 miejsce piknikowe w Lesie
Mogilskim przy ulicy Podbipięty w Krakowie.
1) Miejsce piknikowe stanowi element zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych
miasta Krakowa i jest udostępnione dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2) Organizacja pikniku lub innego spotkania edukacyjnego, integracyjnego, itp. dla
zorganizowanej grupy uczestników, zwanego dalej piknikiem, jest odpłatne.
3) W celu organizacji pikniku miejsce piknikowe może być udostępnione podmiotom i osobom,
których celem działania jest szeroko rozumiana ochrona przyrody, w tym edukacja
ekologiczna, w szczególności placówkom oświatowym i innym instytucjom współpracującym
z ZZM, zwanym dalej Organizatorem pikniku.
4) Pikniki mogą być organizowane w dni robocze, oprócz sobót, w godzinach pracy ZZM
w Krakowie tj. od 7:30 do 15:30.
5) W jednym dniu istnieje możliwość organizacji jednego pikniku dla maksymalnie 50 osób.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora ZZM w Krakowie,
miejsce piknikowe może być udostępnione na innych warunkach niż określone w ust. 3 – 5.
7) Udostępnianie miejsca piknikowego, w celu zorganizowania pikniku, odbywa się po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu warunków w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8) Organizator pikniku występuje z wnioskiem o udostępnienie miejsca piknikowego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
9) Organizator pikniku zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za przebieg pikniku
i realizację zobowiązań wynikających z niniejszych zasad.
10) Organizator pikniku odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących udział
w pikniku i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku z organizacja
pikniku.
11) Organizator pikniku ponosi opłatę z tytułu:
a) przygotowania i uporządkowania miejsca piknikowego oraz przygotowania ogniska
w wysokości 185,19 zł netto + podatek VAT 8 % = 200,00 zł brutto. Opłatę należy wnieść
na rachunek bankowy ZZM prowadzony w PKO BP S.A. nr konto: 28 1020 2892 0000
5002 0591 0452. W tytule przelewu należy wpisać: „Przygotowanie ogniska”.
b) zakupu drewna na ognisko według aktualnej ceny ustalonej w cenniku sprzedaży
drewna obowiązującym w ZZM w Krakowie. Opłatę należy wnieść na rachunek
bankowy prowadzony w PKO BP S.A. nr konto: 28 1020 2892 0000 5002 0591 0452.
W tytule przelewu należy wpisać: „Drewno na ognisko”.

12) Opłaty, o których mowa w ust. 1 uiszczane są przez Organizatora pikniku z góry, najpóźniej na
3 dni przed ustalonym terminem pikniku, dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.
13) Po uiszczeniu opłat Organizator pikniku otrzymuje pisemne potwierdzenie udostępnienia
miejsca piknikowego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
14) Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu np. z powodu rezygnacji z pikniku.
15) Przygotowanie i uporządkowanie miejsca piknikowego obejmuje czynności związane
z przygotowaniem miejsca piknikowego przed planowanym terminem pikniku oraz
uporządkowaniem miejsca piknikowego po zakończonym pikniku (przygotowanie
i uporządkowanie terenu oraz wyposażenia miejsca piknikowego, w szczególności: zbieranie
śmieci, wygrabienie terenu, opróżnienie koszy na śmieci).
16) Organizator pikniku dokonuje zakupu drewna liściastego twardego klasy S4 (tzw. drewna
opałowego) od ZZM w Krakowie, w ilości ustalonej w zależności od potrzeb (średnio 0,5 mp).
17) Organizator pikniku zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w przepisach
ogólnych,
a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wydzielonym
na palenisko i dogaszania ognia po zakończeniu pobytu w miejscu piknikowym;
b) posiadania podczas pikniku pisemnej zgody – potwierdzenia udostępnienia miejsca
piknikowego i okazywania go na żądanie upoważnionych służb i osób m.in.
pracowników ZZM w Krakowie i wykonawców usług leśnych, funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, Policji, itp;
c) zachowania porządku i poszanowania dla roślinności, urządzeń, wyposażenia itp.;
d) przestrzegania zakazu wjazdu samochodów na teren Lasu Mogilskiego;
e) organizowania wszelkich gier i zabaw na terenie bezpośrednio przyległym do miejsca
piknikowego w sposób nie powodujący uszkodzeń wyposażenia miejsca piknikowego,
roślin oraz utrudnień dla mieszkańców przyległych zabudowań;
f) pozostawienia wyposażenia w miejscu zastanym przed piknikiem;
g) pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników pikniku,
w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca piknikowego oraz w jego
otoczeniu;
h) przekazania wszystkim uczestnikom pikniku informacji o zasadach obowiązujących
podczas pikniku.

Na terenie Lasu Mogilskiego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Załączniki do Zasad stanowi: