Prezydent Miasta Krakowa na podstawie art. 16 ust. 1a w związku z art. 15 pkt 7) lit. a) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 672) oraz § 1 pkt 7) lit. b) i § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 67 poz. 337),

po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Miasta Krakowa, wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostających w użytkowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, położonych na terenie miasta Krakowa, postanawia uznać za ochronne lasy stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostające w użytkowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o łącznej powierzchni 115,6079 ha, położone w granicach administracyjnych miasta Kraków.


Decyzja PMK lasy ochronne gminne 20-06-2022


Prezydent Miasta Krakowa na podstawie art. 16 ust. 1a w związku z art. 15 pkt 7) lit. a) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 672) oraz § 1 pkt 7) lit. b) i § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 67 poz. 337),

po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Miasta Krakowa, wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. o uznanie za ochronne lasów stanowiących współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków, Pani Ewy Huczek- Głebockiej, pozostających w użytkowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie położonych na terenie miasta Krakowa, postanawia uznać za ochronne lasy stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostające w użytkowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o łącznej powierzchni 3,5195 ha, położone w granicach administracyjnych miasta Kraków.


Decyzja PMK lasy ochronne gminne+SP+o.f. 21-06-2022