Obwieszczenie

"Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach" opracowane zostały przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przez Fundację Sendzimira.
Dzielnicowy asp. szt. Łukasz Małucha prowadzi działania zmierzające do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia w rejonie Parku Kurdwanów, które stanowi szczególną uciążliwość społeczną. Powyższy plan działania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i jest prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.

Obwieszczenie

Zapraszamy na spotkania z Panem Marcinem Kostrzyńskim.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2022 r uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w Kraków - Krowodrza (029), Kraków - Podgórze (049) Podgórze - m.in. Uroczyska: „Sikornik”, „Celiny”, „Las Łęgowy w Przegorzałach” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2022 r. – 31.12.2031 r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 79, 96 ha.

Prezydent Miasta Krakowa na podstawie art. 16 ust. 1a w związku z art. 15 pkt 7) lit. a) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 672) oraz § 1 pkt 7) lit. b) i § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 67 poz. 337),

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 032 100 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Wady postawy u dzieci bywają niezauważane, bo najczęściej nie powodują dokuczliwych dolegliwości. Zaniedbane, mogą jednak prowadzić do poważnych powikłań w przyszłości. Im wcześniej rodzice zadbają o postawę maluchów, tym mniej problemów będą miały w dorosłym życiu.
Nie zwlekaj, zapisz swoje dzieci na zajęcia.
Zrób formę w wakacje