Obwieszczenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1275), w dniach od 6 września 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r., tj. na okres 60 dni,
w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzone dla lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, osób fizycznych i (lub) innych podmiotów. Drugi egzemplarz projektu isl zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52, 30-322 Kraków i będzie dostępny do wglądu w godzinach przyjmowania mieszkańców.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 5 października 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1257).