Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracują dokumentacje projektową

Krakowski Rynek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to ważny element krakowskiej tożsamości, a zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” stał się wyrazem zmiany sposobu myślenia o historycznej tkance i odpowiedzią na wyzwania klimatyczne z tym związane.

Płyta Rynku Głównego to miejsce szczególne ze względów historycznych, kulturowych i społecznych. Podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli miasta oraz Politechniki Krakowskiej zaprezentowane zostały dotychczasowe oraz przyszłe działania w ramach realizacji zwycięskiego projektu BO „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”.

Wydane w listopadzie 2023 r. obszerne wytyczne Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaowocowały ogłoszeniem przetargu na usługi projektowe w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania.

W połowie maja Zarząd Zieleni Miejskiej ze zwycięzcą przetargu – Politechniką Krakowską – podpisał umowę na prace projektowe. Ich efektem będzie opracowanie koncepcji rearanżacji zagospodarowania płyty Rynku Głównego, wyznaczającej sposób i zakres posadzenia dodatkowych drzew w tej historycznej przestrzeni.

Zespół projektowy to szerokie grono specjalistów, które w kompleksowy sposób uwzględni wskazane przez konserwatora wytyczne powołujące się na ochronę wartości archeologicznych, kulturowych, widokowych określonych w „Planie ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie.

Na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej powstała dedykowana projektowi zakładka. Cyklicznie publikowane w niej będą informacje dotyczące postępu prac i bieżących działań w zakresie realizacji zadania.

Zakładka - Posadźmy drzewa na Rynku Głównym.

Prace prowadzone przez Politechnikę Krakowską podzielone będą na stosowne zakresy tematyczne, których realizacją zajmą się zespoły projektowe Politechniki Krakowskiej.

Zakres prac do wykonania w 2024r.:

STUDIUM WYKONALNOŚCI wraz z opracowaniem wytycznych konserwatorskich w formie rekomendowanej koncepcji rearanżacji zagospodarowania płyty Rynku Głównego w Krakowie oraz uzyskaniem stanowiska MWUOZ w Krakowie, która obejmuje:

1. opracowanie uwarunkowań historycznych i współczesnych doboru, pielęgnacji i utrzymania roślinności w kształtowaniu i ochronie historycznej przestrzeni publicznej Rynku Głównego w Krakowie oraz wytycznych w zakresie dendrologii, warunków rozwojowych i warunków technicznych,

Zespół projektowy: Kierownik zadania – prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, dr inż. arch. krajobr. Wojciech Bobek   
 

2. opracowanie uwarunkowań kompozycyjnych krajobrazowo-widokowych w ochronie historycznej przestrzeni publicznej Rynku Głównego w Krakowie i jej naziemnych komponentów budowlanych oraz wytycznych w zakresie wyznaczenia punktów widokowych formalnie ważnych, osi i linii widokowych, chronionych widoków dominant architektonicznych, perspektyw i prospektów elewacyjnych,

Zespół projektowy: Kierownik zadania – prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski


3. opracowanie uwarunkowań ochrony historycznej podziemnej kulturowej struktury Rynku w Krakowie tworzącej jego stratygrafię budowlaną, archeologiczną i infrastrukturę inżynierską oraz wytycznych konserwatorskich do projektu budowlanego modernizacji systemu zieleni i wspomagającej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem kontekstu prawnego (ochrona obszarowa, Gminna Ewidencja Zabytków, wpis do rejestru, Pomnik Historii, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO),

Zespół projektowy: Kierownik zadania – Dr hab. Klaudia Stala Prof. PK. Koordynacja, konsultacja - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

 

Zakres prac do wykonania w 2025r.:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

  • Ostatnio zmienione .