1. „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Kraków” - koszty kwalifikowane: 744.473,50 zł, koszt dotacji: 297.789,40 zł.
2. „Zagospodarowanie pasa zieleni w ciągu Al. Beliny - Prażmowskiego w Krakowie” - koszty kwalifikowane: 120.854,00 zł, koszt dotacji: 48.341,60 zł.