Regulamin kursu "Nauczyciel bliski przyrodzie"

REGULAMIN KURSU „NAUCZYCIEL BLISKI PRZYRODZIE” - EDYCJA II


       I Ogólne założenia kursu

 1. Organizator kursu jest Gmina Miejską Kraków, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowana przez Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 2. Kurs „Nauczyciel bliski przyrodzie” dedykowany jest dla nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej (tj. klas I-III) z wybranej krakowskiej samorządowej Szkoły Podstawowej, zlokalizowanej na terenie miasta Krakowa, zwanej dalej Szkołą.
 3. Celem organizowanego Kursu jest upowszechnienie nowoczesnych metod pracy z uczniami, wykorzystujących kontakt z przyrodą, jako czynnik sprzyjający rozwojowi oraz czynnik przekazania metod do wykorzystania w pracy edukacyjnej, w tym związanej z edukacją klimatyczną.
 4. Prezentowane przez poszczególnych Prowadzących metody i narzędzia edukacyjne będą bezpośrednio nawiązywać do podstawy programowej określonej dla klas edukacji wczesnoszkolnej oraz określonych typów szkół.

 
II Przebieg II edycji kursu

 1. Kurs potrwa od kwietnia 2023 roku do grudnia 2023 roku. W przypadku niezrealizowania wszystkich zajęć przewidzianych programem z przyczyn niezależnych od Organizatora, dokończenie kursu może nastąpić w późniejszym okresie 2024 roku.
 2. Zajęcia w ramach Kursu prowadzone są zgodnie z programem Kursu (załącznik 1 do niniejszego Regulaminu), obejmują 50 godzin zajęć i składają się: z jednego spotkania w formie online i 8 zajęć praktycznych o charakterze terenowym. Zajęcia będą odbywać się w różnych ekosystemach miejskich, m.in.: lasach, łąkach, niżytkach, użytkach ekologicznych, a także w parkach i ogrodach krakowian.
 3. W ramach Kursu Organizator nie zapewnia transportu na miejsce spotkania, a także wyżywienia w trakcie spotkań.
 4. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanego spotkania Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy zakładanego spotkania terenowego na spotkanie w obiekcie zamkniętym lub zmianę terminu spotkania.
 5. Uczestnicy Kursu powinni posiadać odzież i obuwie stosowne do terenowego charakteru zajęć oraz pogody i pory roku.
 6. Uczestników obowiązuje dbałość o otrzymane wyposażenie, sprzęt i przyrządy.
 7. Każdy uczestnik Kursu powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 III Nabór

 1. Do kursu może aplikować: wyłącznie jeden nauczyciel klas wczesnoszkolnych z wybranej samorządowej jednostki oświatowej zlokalizowanej na terenie miasta Krakowa.
 2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 25 szkół (1 nauczyciel z wybranej szkoły, której pracownik nie ukończył I edykcji kursu "Nauczyciel bliski przyrodzie").
 3. Zgłoszenie szkoły do programu odbywa się przez wypełnienie formularza: https://zzm.krakow.pl/dla-mieszkancow/edukacja/zapisy.html .
 4. Termin składania zgłoszeń: 17.04.2023r.  
 5. O przyjęciu szkoły do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
IV Zaliczenie Kursu
 1. Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w 90 % zajęć (8 spotkań) oraz spełnienie warunku określonego w pkt IV ust. 2.
 2. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do wykonania scenariusza zajęć dla wybranej pory roku z wybranego zagadnienia edukacyjnego zgodnego z założeniami podstawy programowej dla klas I-III. Wybór scenariusza nastąpi w oparciu o losowanie pory roku, dla której należy opracować senariusz. Każdy scenariusz powinien być wykonany na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Scenariusz należy przesłać w wersji *pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Ostateczny termin dostarczenia scenariusza: 31.12.2023r. Data ta może ulec zmianie w przypadku, gdyby terminy poszczególnych zajęć uległy przesunięciu, co wpłynęłoby na ostateczną datę zakończenia kursu, a nowa data zostanie podana do wiadomości uczestników kursu.
 4. Wszystkie scenariusze zostaną udostępnione na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: zzm.krakow.pl w zakładce dedykowanej Kursowi (https://zzm.krakow.pl/dla-mieszkancow.html).
 5. Każda szkoła samorządowa, której uczestnik kursu spełni warunek zaliczenia określony w pkt IV ust. 1 i 2 otrzyma zestaw pomocy edukacyjnych.
 6. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu kursu "Nauczyciel bliski przyrodzie" - Program
Załącznik nr 2 do Regulaminu kursu "Nauczyciel bliski przyrodzie" - Wzór scenariusza do zaliczenia