1. Wybrane analizy i uwarunkowania hydrograficzne
2. Ochrona przyrody i krajobrazu
3. Przebieg korytarzy ekologicznych
4. Warunki przewietrzania miasta na wys. 4m nad poziomem terenu
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego
6. Identyfikacja powiązań widokowych
7. Identyfikacja istniejących terenów i elementów zieleni publicznej, oraz terenów wspomagających
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne, oraz istniejące ścieżki rowerowe
9. Stan zachowania ciągłości Parków Rzecznych
10. Powiązania turystyczne miasta Krakowa z regionem
11. Dostępność terenów zieleni publicznej
12. Obszary deficytowe pod względem zieleni publicznej
13. Podsumowanie konsultacji społecznych I etapu "Kierunków"
14. Wybrane ustalenia SUiKZP w zakresie kształtowania systemu przyrodniczego i terenów zieleni
15. Parki i skwery publiczne wyznaczone w obowiązujących mpzp
16. Zgodność sposobu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parki i skwery publiczne w mpzp
17. Presja inwestycyjna na tereny ZU i ZR ze studium
18. Presja inwestycyjna na parki i skwery publiczne z mpzp
19. Struktura własności gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną w suikzp
20. Struktura własności gruntów przeznaczonych na parki i skwery publiczne w Krakowie
21. Tereny zieleni aktualnie utrzymywane przez jednostki UMK
22. Waloryzacja istniejących i potencjalnych terenów zieleni
23. Etapowanie realizacji inwestycji na terenach zieleni wg. zaktualizowanej Listy Rankingowej

LINK DO MAP W FORMACIE SHP