OGRÓD SZKOLNY:

 1. Wzbogaca program nauczania przyrody, matematyki, geografii, sztuki, języków obcych
 2. Uczy o środowisku i zrównoważonym rozwoju, przybliża wiedzę przyrodniczą, rozwija świadomość ekologiczną i zdolność obserwacji
 3. Poprawia umiejętności: czytania, liczenia, wypowiadania się i argumentowania
 4. Zachęca do aktywnego i zdrowego stylu życia, polepsza nawyki żywieniowe
 5. Pomaga młodym ludziom lepiej komunikować się ze sobą i z otoczeniem, rozwijać poczucie odpowiedzialności, wzmacnia poczucie sprawczości i pewności siebie
 6. Rozwija kompetencje społeczne – kreatywność, planowanie, przedsiębiorczość, umiejętności organizacyjne, pracę zespołową, współpracę z innymi jednostkami
 7. Poprawia stosunek ucznia do szkoły. Dzieci chętniej uczęszczają do szkoły.
 8. Podnosi jakość oraz satysfakcję z pracy nauczycieli
 9. Ogranicza występowanie u dzieci zespołu deficytu natury (NDD)
 10. Poprawia samopoczucie fizyczne i psychiczne wszystkich osób zaangażowanych

 

Program OGRÓD Z KLASĄ wspiera realizację założeń Podstawy Programowej, gwarantuje harmonijny rozwój dzieci.

 1. OGRÓD Z KLASĄ JAKO METODA PROJEKTU

Podstawa programowa podkreśla duże znaczenie projektów zespołowych lub indywidualnych oraz organizację i zarządzanie projektami dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu, nabywania kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie. Według zapisów Podstawy programowej zastosowanie metody projektu pomaga rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Rozwija samodzielność i odpowiedzialność uczestników, Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie uczy się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów”.

Takim długofalowym projektem jest udział w projekcie OGRÓD Z KLASĄ.

Wymienione w Podstawie programowej efekty pracy w ramach PROJEKTU można osiągnąć uczestnicząc w naszym programie który pomaga w stworzeniu i zarządzaniu ogrodem szkolnym.

Ważnym przedsięwzięciem jest zaprojektowanie i zbudowanie ogrodu szkolnego, włączenie w ten proces dzieci, nauczycieli i rodziców. Zakończenie przez szkołę tego etapu zwieńczone jest certyfikatem pierwszego stopnia.

Następnie zarządzanie ogrodem w kolejnych miesiącach czy latach, czyli planowanie upraw i działań edukacyjnych, integracyjnych, gier terenowych kończy uzyskanie certyfikatu drugiego stopnia.

Program OGRÓD Z KLASĄ zakłada także organizację wydarzeń w ogrodzie (np. zbiórkę roślin, wymianę nasion, rozpoczęcie sezonu ogrodniczego, piknik rodzinny) które są świetnym poligonem doświadczalnym dla uczniów, treningiem umiejętności organizacyjnych, a także mogą być niezależnymi projektami. Przeprowadzenie takich wydarzeń w ogrodzie uhonorowane będzie uzyskaniem certyfikatu trzeciego stopnia.

Program OGRÓD Z KLASĄ zakłada w ostatnim czwartym etapie projektu włączenie całej społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez wydarzenia i w oparciu o zasoby ogrodu szkolnego: np. spotkania międzypokoleniowe przy wspólnej pracy ogrodniczej, wolontariat pracowniczy, integracja ze społecznością lokalną i innymi szkołami itp.)

 1. OGRÓD Z KLASĄ JAKO MIEJSCE EDUKACJI PRZYRODNICZEJ, DOŚWIADCZANIA I EKSPLORACJI NATURY

Podstawa programowa mówi, że zadaniem szkoły jest kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

W opisie założeń edukacji wczesnoszkolnej do zadań szkoły należy organizacja zajęć wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska.

OGRÓD Z KLASĄ jest narzędziem edukacyjnym dzięki któremu nauczyciele mogą w pełni zrealizować powyższe założenia. Uczniowie pracując w ogrodzie mogą aktywnie wpływać na środowisko naturalne i bezpośrednio doświadczać przyrody, uczą się na organizmie żywym poprzez obserwacje i monitorowanie konsekwencji swoich działań.

 1. OGRÓD Z KLASĄ JAKO ŚRODOWISKO POLISENSORYCZNE

Według Podstawy Programowej do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym i dzięki temu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka.

Ogród jest przestrzenią która umożliwia stworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających realizację powyższego założenia. Ogród zachęca do eksploracji i rozwija poprzez doświadczenie sensoryczne środowiska naturalnego. Odpowiednie skomponowanie ogrodu i skomponowanie roślin sensorycznych otwiera możliwości do konfrontacji dzieci z roślinami, owadami i zwierzętami w ogrodzie zapewniając im pełny i zintegrowany rozwój sensoryczny.