Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Centrum Muzyki.


RAPORT ze spotkania nr 1, konsultacje społeczne dotyczące Centrum Muzyki spotkanie informacyjno-organizacyjne,
24 stycznia 2018 r. godz. 17:00  

Miejsce spotkania: Teatr Variete, ul. Grzegórzecka 71, Kraków

Liczba uczestników spotkania: około 50 osób

Przebieg konsultacji:

 1. Przywitanie mieszkańców i gości oraz przedstawienie zakresu i celu konsultacji społecznych.
 2. Prezentacja założeń dotyczących planowanych inwestycji tj. Centrum Muzyki, Parku Miejskiego i układu komunikacyjnego. Przedstawienie lokalizacji poszczególnych inwestycji, oraz parametry i funkcje Centrum Muzyki. Omówiono stan prac nad inwestycją oraz harmonogram działań. Zaprezentowano koncepcję układu drogowego, zasady docelowej organizacji ruchu i obsługi komunikacją zbiorową. (Prezentacja w załączeniu)
 3. Prezentacja instytucji kultury (Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia, Cappelli Cracoviensis), które swoją siedzibę mają mieć w Centrum Muzyki.
 4. Główne postulaty/pytania podczas dyskusji:
  • Wybudowanie Centrum Muzyki przy Rondzie Grzegórzeckim, na terenie, na którym buduje się Ratusz Marszałkowski;
  • Pozostawienie Filharmonii Krakowskiej jako samodzielnej jednostki
  • Wspólny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na CM i Park Miejski;
  • Przedstawienie harmonogramu realizacji parku miejskiego;
  • Zabudowa jak najmniejszej części działek przeznaczonych pod CM
  • Uwzględnienie fortu Luneta przy konkursie urbanistyczno-architektonicznym i jego odpowiednia ochrona;
  • Zagospodarowanie nasypu kolejowego;
  • Przenalizowanie wielkości planowanej inwestycji pod kątem ograniczeń wynikających z mpzp;
  • Zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
  • Wielkość parku – kiedy realizacja i czy musi być łączona;
  • Udostępnienie parku przed zakończeniem budowy CM;
  • Wkomponowanie miejsc parkingowych w budynek, tak by były jak najmniej widoczne;
  • Stworzenie w CM miejsca, które sprzyja rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego;
  • Potwierdzenie czy przedstawiony wariant układu drogowego nr 3, jest wariantem ostatecznym;
  • Czy planowane jest połączenie z Francesco Nullo
  • Wytyczne w konkursie aby wjazd był od parkingu a nie od strony zabudowy mieszkalnej;
  • Prognozy ruchu – w oparciu o co zostały przygotowane
  • Procent powierzchni biologicznie czynnej, większy wskaźnik terenów zielonych;
  • Dlaczego teren pod CM i park został podzielony na dwie części;
  • Problemy mieszkańców z parkowaniem;
  • Obecność akademików na terenie Akademii Muzycznej;
  • Dostępność parkingu poza godzinami koncertów;
  • Postulat o zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 30%;
  • Współczynnik, na podstawie którego wyliczono ilość miejsc postojowych w CM;
  • Park linearny;
  • Skrócenie i zwężenie drogi dojazdowej do CM, klasa drogi dojazdowej;
  • Struktura CM, model zarzadzania i finansowania;
  • Wycinka drzew na nasypie kolejowym;
  • Zabezpieczanie przez miasto drugiej strony drogi tj. od zabudowy mieszkaniowej;
  • Ile drzew będzie wyciętych na potrzeby wszystkich inwestycji;
  • Lepsza jakość prezentacji;
  • Elementy blokujące parkowanie na dziko (np. donice);
  • Ilość miejsc parkingowych;
  • Postulat o zmniejszenie wysokości zabudowy CM;
  • Przejścia dla pieszych do parku;
  • Baza hotelowa – dla kogo i na ile osób;
  • Dlaczego, mimo wielu wątpliwości i ograniczeń forsowany jest pomysł budowy CM na tym terenie;
  • Czy zielony dach liczy się do powierzchni biologicznie czynnej;
  • Otwarte przejście dla mieszkańców pobliskiego osiedla;
  • Przejęcie działki od PKP;
  • Zróżnicowanie wysokości budynku
  • Wprowadzenie uspokojenia ruchu w ul. Zieleniewskiego w momencie przedłużenia ul.Podgórskiej i co za tym idzie pojawienia się na pewno wzmożonego tranzytowego ruchu kierowców chcących ominąć ulicami osiedlowymi rondo Grzegórzeckie.