Drukuj

Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwarów Białuchy.


RAPORT

ze spotkania nr 1, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy
spotkanie informacyjno-organizacyjne, 19.10.2017 r.
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9, Kraków

Liczba uczestników spotkania: około 55 osób

w tym przedstawiciele instytucji miejskich:

Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Radny Miasta Krakowa

Mateusz Drożdż – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Moderator: Martyna Lewandowska – Kierownik Miejskiego Centrum Dialogu

Prelegenci:

Iwona Kluza – Wąsik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Maria Myczkowska- Szałankiewicz – architekt krajobrazu, autorka pracy dyplomowej dotyczącej rzeki Białuchy

Projektant koncepcji zagospodarowania terenu: Katarzyna Mucha – Projekt Zieleni

 

Spotkanie zorganizowano dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Było to pierwsze z cyklu spotkań służących wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania bulwarów rzeki Białuchy, na odcinku między ulicą Lublańską a torami kolejowymi za ulicą Wileńską.

Spotkanie podzielono na dwie części. W części pierwszej przedstawiono granice projektowanego terenu oraz uwarunkowania formalno-prawne. Omówiony został plan konsultacji oraz zaprezentowana praca dyplomowa, wykonana przez mieszkankę dzielnicy wraz z garścią inspiracji projektowych dla mieszkańców.

W części drugiej mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali uwagi dotyczące przedmiotowego terenu.

TEMATY PODEJMOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE SPOTKANIA:

Pytanie o finansowanie i budżet na realizację zadania

Kwestie bezpieczeństwa: oświetlenie istniejącej kładki na rzece, jej niebezpieczna nawierzchnia, ewentualna instalacja monitoringu, dewastacja terenu, ogólne poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców

Problem utrzymania terenu przyszłego parku rzecznego – przejście terenu w zarząd ZZM i pozyskania środków na bieżące utrzymanie oraz warunki współpracy pomiędzy zarządcą koryta rzeki a Gminą Miejską Kraków

Nielegalne wysypisko śmieci w rejonie bloku przy Celarowskiej 16

Czystość rzeki Białuchy i kwestia możliwości jej naturalizacji

Zachowanie istniejącej flory i fauny

Rozwiązanie problemu roślin inwazyjnych – m.in. rdestowca

Połączenie terenu parku rzecznego z kolejnymi odcinkami w innych dzielnicach

Odkrycie rzeki (koszenie) i zapewnienie bliższego z nią kontaktu (np. przez ścieżkę pieszą tuż przy korycie rzeki)

Zapewnienie przyszłym ścieżkom nawierzchni odpowiedniej dla osób niepełnosprawnych, wózków, rolkarzy

Ochrona dzikich fragmentów terenu (np. przy wiadukcie kolejowym) i wprowadzenie ścieżki ekologicznej

 

RAPORT

ze spotkania nr 2, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy
spacer badawczy, 21.10.2017 r.

teren projektowy –brzegi rzeki Białuchy

Liczba uczestników spotkania: około 25 osób

– w tym przedstawiciele instytucji miejskich:

– Dominik Jaśkowiec –Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Radny Miasta Krakowa

– Mateusz Drożdż –Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

– Moderator: Martyna Lewandowska –Kierownik Miejskiego Centrum Dialogu, Justyna Golba –Miejskie Centrum Dialogu

– Prowadzenie spaceru: Przemysław Szwałko, Iwona Kluza-Wąsik –Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

– Projektant koncepcji zagospodarowania terenu: Katarzyna Mucha, Anna Becker, Magdalena Kolasa –Projekt Zieleni

– Geodeci opracowujący dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego nieruchomości w granicach planowanej inwestycji –budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III wraz z przeprowadzeniem procedury WS-101 –Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych i uzyskaniem decyzji administracyjnej -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe -GPI SC -Maciej Rybka

– Inni: przedstawiciele Towarzystwa Prądnickiego i Polskiego Towarzystwa Kulturowego O/Kraków,

 

Drugie spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony zorganizowane było wformie spaceru badawczego. Spacer miał na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących przyszłego zagospodarowania projektowanego terenu.

Spotkanie rozpoczęło krótkie wprowadzenie przyrodnika Przemysława Szwałko na temat genezy parków rzecznych, istoty terenów zieleni i rzek w miastach oraz obszaru projektowego.

Następnie głos zabrał Maciej Rybka, geodeta pracujący obecnie nad pierwszym etapem prac przedprojektowych, czyli ustaleniem linii brzegowej rzeki Białuchy na przedmiotowym odcinku. Następnie mieszkańcy i prowadzący rozpoczęli spacer po terenie przyszłego parku, zatrzymując się w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo (np. przy wiązie o obwodzie 335 cm, który zostanie zgłoszony przez ZZM jako kandydat na pomnik przyrody) oraz miejscach problematycznych (siedliska roślin inwazyjnych np. niecierpka, rdestowca oraz plac zabaw i boisko do modernizacji), a także miejscach, gdzie mieszkańcy proponowali nowe funkcje (wybieg dla psów, nowe dodatkowe ławki, dodatkowe nasadzenia).

 

GŁÓWNE PROBLEMY WSKAZYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE SPACERU:

– zarastanie brzegów rzeki, głównie przez gatunki inwazyjne, co ogranicza dostęp do wody i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa,

– nielegalne wjeżdżanie samochodów na tereny zieleniprzy ul. Nadrzecznej,

– zły stan placu zabaw z głównym wskazaniem na niebezpieczną nawierzchnię,

– brak dostatecznego oświetlenia terenu,

– zbyt mało ławek i koszy na śmieci, w tym koszy na psie odchody,

– ścieki wpływające do rzeki,

– niewystarczająca komunikacja pomiędzy dwoma brzegami rzeki,

– dewastacja terenu oraz niewystarczające jego utrzymanie (konieczność wymiany żarówek, przycięcia drzew, częstszego koszenia, pozostawianie skoszonej trawy, która niezbierana leży i gnije).

POMYSŁY UCZESTNIKÓW SPACERU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

– zachowanie enklaw naturalnej zieleni,

– sukcesywna wymiana topól na nowe drzewa,

– posadzenie magnolii,

– nowy mostek łączący dwa brzegi w okolicy placów zabaw po obu stronach,

– modernizacja placu zabaw,

– więcej ławek (szczególnie z oparciami), koszy na śmieci, wprowadzenie stojaków na rowery,

– dodatkowe oświetlenie,

– wprowadzenie ścieżki rowerowej/ciągu pieszo –rowerowego,

– zapewnienie dostępu do wody przez wprowadzenie: schodów, zejść, kładek do karmienia kaczek/dla wędkarzy, ale bez mocnej ingerencji w postaci betonowych ścieżek przy wodzie,

– zapewnienie miejsca do wieszania prania,

– łąki kwietne (np. koło grupy wiązów oraz w miejscach, gdzie wjeżdżają samochody),

– zastąpienie ogrodzenia w północnej części terenu(wzdłuż ul. Żytniej)niskim żywopłotem,

– kładka piesza nabudowana na istniejącą rurę ciepłociągu,

– wybieg dlapsów w północnej części terenu (blisko ul. Lublańskiej),

– uporządkowanie terenu w okolicy opuszczonej budowli w północnej części terenu i jej zabezpieczenie,

– wymiana nawierzchni przy mini boisku do koszykówki z kostki betonowej na bardziej przyjazną,

– instalacja donic z kwiatami na istniejącej kładce pieszej,

– konieczność oznakowania placów zabaw tabliczkami z informacjami o tym, że są one w zarządzie ZZM, a powstały dzięki współpracy i finansowaniu Rady Dzielnicy III

– zagospodarowanie lub przynajmniej zabezpieczenie dawnego budynku elektrowni,gdzie mieściły się transformatory

– miejsca schronienia dla zwierząt (np. jeży, owadów, ptaków).RAPORT

ze spotkania nr 3, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy
warsztaty projektowe, 28.10.2017 r.

teren projektowy – brzegi rzeki Białuchy

Liczba uczestników spotkania: około 20 osób

W tym przedstawiciele instytucji miejskich:

o Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Radny Miasta Krakowa

o Mateusz Drożdż – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Moderator: Justyna Golba, Magda Waligórska – Miejskie Centrum Dialogu

Prowadzenie grup warsztatowych: Iwona Kluza-Wąsik, Katarzyna Królikowska – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Katarzyna Mucha, Anna Becker – Projekt Zieleni

 

Trzecie spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony to warsztaty projektowe. Pod okiem projektantów mieszkańcy przystąpili do przelewania na papier swoich pomysłów, które zostaną uwzględnione w koncepcji zagospodarowania parku rzecznego.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją podsumowującą dotychczasowe spotkania i przedstawiającą główne problemy i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, jak również garść inspiracji projektowych.

Kolejnym elementem było badanie potrzeb mieszkańców, którzy poproszeni zostali o wypisanie trzech najważniejszych dla siebie potrzeb.

Były to:

 • Ławki z oparciami – 4 głosy
 • Zieleń: dbanie o przyrodę, naturalne siedliska zwierząt, zachowanie naturalnego krajobrazu, przywrócenie rzeki mieszkańcom – 8 głosów
 • Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami oraz komfort użytkowanie dla osób starszych – 2 głosy
 • Toaleta
 • Zaangażowanie mieszkańców
 • Bezpieczeństwo – oświetlenie, zabezpieczenie przed wandalizmem - 6 głosów
 • Plac zabaw – nowy, wyjątkowy, nowatorski, z wodnymi elementami w sezonie, stylistyka uwzględniająca naturalny kontekst – 6 głosów,
 • Funkcjonalność dla rowerzystów i rolkarzy – 5 głosów
 • Sport i rekreacja
 • Czystość
 • Miłe towarzystwo.

Następnie mieszkańcy zaproszeni zostali do pracy warsztatowej w trzech grupach, gdzie z pomocą prowadzących rysowali i zapisywali na mapach swoje pomysły na zagospodarowanie terenu.

PODSUMOWANIE PRACY W GRUPACH

GRUPA 1

Najważniejsze hasła wymienione przez grupę, podsumowujące ich pomysł na teren to:

 • INTEGRACJA/WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • REKREACJA I RELAKS Z NATURĄ I W NATURZE
 • RADOŚĆ I BEZPIECZNA ZABAWA

Pomysły grupy:

 • Naturalne elementy do zabaw i siedzenia (kłody itp.)
 • Spiętrzenia wody
 • Miejsca do wieszania prania
 • Stoły piknikowe
 • Sofy miejskie i kącik czytelniczy
 • Plac zabaw – drewniany, bez piasku, 3 place zabaw!
 • Ogród społeczny
 • Ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki – w kilku miejscach
 • Poidełka dla ludzi i zwierząt
 • Ścieżka rowerowa, dla rolek i do nordic walking
 • Stojaki rowerowe
 • Lokalna tablica ogłoszeń
 • Kładki
 • Plaża
 • Dołączenie do koncepcji terenów skwerów pomiędzy blokami (np. terenu przy Dębie Celarowskim – tablica informacyjna z legendą o Dębie)
 • Wodny plac zabaw do „pluskania się” w wodzie – High Line, NY
 • Elementy wiklinowe – przykład Leśnej Polany w Gdańsku Wrzeszcz
 • Odsłonięcie brzegu, na nim kłody drewniane do skakania dla dzieci
 • Nie robienie wybiegu dla psów (bliskość bloków)
 • Ujednolicenie nawierzchni
 • Oświetlenie
 • Dodatkowa ścieżka na plac zabaw
 • Tor do gry w bule
 • Budki dla ptaków
 • Ścieżki z bali przerastających roślinami, kratownic

  GRUPA 2

  Najważniejsze hasła wymienione przez grupę, podsumowujące ich pomysł na teren to:

  • ZACHOWANIE CHARAKTERU RZECZNEGO
  • OGRÓD PIRACKI
  • KONTAKT Z WODĄ

  Pomysły grupy:

  • Budki dla ptaków i karmniki w zamian za niekarmienie zwierząt w "dzikich" miejscach
  • Zachowanie naturalnych enklaw zieleni
  • Więcej roślin ozdobnych i kolorowych przy blokach
  • Sprawdzenie kolizji oświetlenia z zielenią – korony przysłaniają oprawy oświetleniowe
  • Rozszerzenie zakresu na część działek pomiędzy blokami
  • Stworzenie pirackiego ogrodu
  • Wydzielona, osobna trasa dla rowerów

   GRUPA 3

  Najważniejsze hasła wymienione przez grupę, podsumowujące ich pomysł na teren to:

  • INTEGRACJA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
  • DOSTĘP DO WODY
  • SPÓJNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

  Pomysły grupy:

  • Kosze na śmieci i psie odchody
  • Sadzenie gatunków roślin sprzyjających ptakom
  • Schronienie dla kaczek
  • Rozsianie urządzeń dla dzieci - domki, bazy, małe elementy
  • Miejsce zabaw z naturalnymi materiałami - szyszkami, patykami, kamieniami
  • Gładka, ciągła nawierzchnia przystosowana do potrzeb os. niepełnosprawnych, rodziców z wózkami i os. starszych
  • Chociaż jedno miejsce dostępne dla os. niepełnosprawnych tuż przy rzece
  • Niezabudowywanie funkcjami - pozostawienie przestrzeni
  • Niewysokie rośliny, dające poczucie przestrzeni
  • Zadbanie o brzegi rzeki - trawa zamiast chaszczy
  • Monitoring terenu i częstsze patrole
  • Kontrolowane niebezpieczeństwo nad rzeką - mostki dla dzieci, elementy do skakania w wodzie
  • Dużo ławek
  • Ciąg pieszy wzdłuż rzeki
  • Funkcja dla nastolatków - ścianka wspinaczkowa?

 

 

 

RAPORT

ze spotkania nr 4, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy
warsztaty projektowe, 04.11.2017 r.
teren projektowy – brzegi rzeki Białuchy

 

Liczba uczestników spotkania: około 20 osób

Czwarte spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony to ciąg dalszy warsztatów projektowych. Mieszkańcy podzieleni na trzy grupy projektowe uszczegóławiali koncepcje projektowe, które powstały na poprzednim spotkaniu.

Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności rewidowali mapy, które sami przygotowali tydzień wcześniej uzupełniając je o pomysły dotyczące podziału terenu na poszczególne funkcje: plac zabaw, miejsce na leżaki, nowe mostki, czy łąki kwietne.

Następnie grupy przeszły do omówienia szczegółów rozwiązań poszczególnych stref. Za pomocą specjalnie przygotowanych kart inspiracji mieszkańcy wybierali najbardziej podobające im się rozwiązania w poszczególnych grupach tematycznych:

PODSUMOWANIE PRACY W GRUPACH – wnioski w poszczególnych kategoriach i dodatkowe propozycje mieszkańców

Nawierzchnie

Mostki

Zieleń

Oświetlenie w parku

Kolor i natura w parku

Zabawa dla dzieci

Zabawa dla dorosłych

Mała architektura

Miejsce piknikowe

Proste drewniane stoły, w nowoczesnej formie.

Miejsce do suszenia prania w parku

Inne

Wśród pomysłów uczestników powtarzał się temat powstania ścieżki edukacyjnej, z tablicami informacyjnymi dotyczącymi występujących gatunków, a także historii miejsca.

Ścieżka taka miała by być zorganizowana w formie gry terenowej, angażującej uczestników do ćwiczenia spostrzegawczości (np. Odnalezienia konkretnej liczby gniazd, znalezienie liścia danego gatunku).

Gra miała by polegać na przejściu trasą ścieżki z mapą lub aplikacją telefoniczną i zebraniem punktów przy wszystkich „stacjach” gry, wg przygotowanego scenariusza „gry przygodowej”.