Za nami już drugie spotkanie z mieszkańcami w sprawie powstania nowego parku w Czyżynach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za udział oraz merytoryczną dyskusję. Poniżej prezentujemy podsumowanie spotkania.


Spotkanie konsultacyjne

Nowy Park w Czyżynach
5 lipca 2017
Czas: 18:00-20:00

Miejsce:
Kraków, osiedle Dywizjonu 303 66


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. św. Brata Alberta

Moderatorzy:
Zespół z Instytutu Socjologii UJ w składzie - Aleksandra Wagner oraz Weronika Werle

Organizator:
Zarząd Zieleni Miejskiej reprezentowany przez Brygidę Rajcę

Uczestnicy:
• Wojciech Jakubowski - architekt, JAKABE Projekty Spółka z o.o.
• Katarzyna Mucha - specjalista ds. zieleni, JAKABE Projekty Spółka z o.o.
• Grzegorz Mączka - Wnioskodawca
• Radni Dzielnicy XIV
• Mieszkańcy – osoby zainteresowane projektem

Porządek spotkania
a) Część I: Informacyjna
• Przedstawienie celu spotkania oraz jego miejsca w procesie partycypacyjnego przygotowania projektu (II spotkanie konsultacyjne)
• Przypomnienie najważniejszych wniosków z poprzedniego spotkania konsultacyjnego oraz założeń projektowych
• Prezentacja koncepcji projektowej przygotowanej przez JAKABE Projekty
• Dyskusja - wyjaśnianie wątpliwości

b) Część II: Warsztatowa
Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy, pracowali przy stolikach wyposażeni w wydruk przedstawionej koncepcji oraz wniosków z I spotkania. Dyskutując w grupach stworzyli listy postulatów, komentarzy, propozycji zmian przedstawionej koncepcji.

c) Część III
Dyskusja plenarna – Moderator przedstawił wypracowane w grupach wnioski, które następnie uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali odnosząc się do ustaleń z I spotkania konsultacyjnego oraz warunków finansowych, prawnych, infrastrukturalnych.

Przebieg spotkania

W spotkaniu wzięło udział około 35 osób. W większości były to inne osoby niż te, które wzięły udział w I spotkaniu. Część wniosków z I spotkania była kwestionowana, inne uzyskały poparcie. Zarówno części plenarne, jak i praca grupowa przebiegały w dobrej atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku. Uczestnicy, choć nie zawsze spójni w wizji przyszłego Parku, akceptowali konieczność podjęcia decyzji, które nie wszystkich usatysfakcjonują. Nastawieni także byli na poszukiwanie kompromisu.

Wnioski
• Istotnym zagadnieniem budzącym emocje była proporcja zieleni i betonu, a co za tym idzie kwestia rewitalizacji powierzchni. Uczestnicy, rozumiejąc kwestie kosztów, postulowali dążenie do maksymalizacji powierzchni poddanej rewitalizacji i zwiększenia powierzchni zielonej (nasadzenia).
• Zgłoszone podczas I spotkania postulaty stworzenia boisk sportowych spotkały się z alternatywną wizją, ograniczenia ich powierzchni na rzecz zieleni. Część uczestników wnosiła o zamianę betonowej nawierzchni boisk na bardziej bezpieczną.
• Kontrowersje wzbudził też projekt boiska do siatkówki plażowej - zgłoszony podczas I spotkania. Uczestników niepokoiły możliwości utrzymania piasku w czystości i zabezpieczenie go przed zanieczyszczeniem odchodami zwierząt. Uznano także, że boiska wielofunkcyjne odpowiadają już na potrzebę możliwości gry w piłkę siatkową, więc osobna przestrzeń na to przeznaczona nie jest konieczna, a uszczupla tylko powierzchnię zieloną parku.
• Podnoszona podczas I spotkani potrzeba stworzenia toalety publicznej także wywołała dyskusję – uczestników zaskoczył wysoki koszt tego rodzaju rozwiązania, postulowali rozważenia alternatywnych, tańszych rozwiązań.
• Zwrócono uwagą na zabezpieczenie wejścia na teren parku przed wjazdem samochodami oraz oddzielenia parku od parkingu (krawężnik, słupki ale nie ogrodzenie!)
• Podkreślono konieczność dobrego połączenia pieszo-rowerowego dwóch części parku, oddzielonych terenem parkingu.
• Rozważano przeorganizowanie części terenu pod plac zabaw, tak by obejmował on także teren zielony, by był on z nim zintegrowany i miał naturalny charakter, co zagwarantowałoby pogodzenie funkcji rekreacyjnej z postulatem zwiększenia powierzchni zielonej parku.
• Zgłoszono wnioski o zaplanowanie koszy na śmieci, w tym na zwierzęce odchody.
• Przedyskutowano kwestie organizacji „amfiteatru”- ze względu na koszt, ostatecznie jednak ustalono, że rozwiązanie to nie generuje wysokich kosztów i pozostanie w formie wydzielonej przestrzeni nie zaś zbudowanej sceny.
• Zgłoszono wniosek dotyczące pozyskania dodatkowego finansowania, co pozwoliłoby zrewitalizować większa część nawierzchni- pojawiły się pomysły sprawdzenia możliwości pozyskania dofinansowania z UE lub współpracy z firmą Budimex.
• W części północnej postulowano „dogęszczenie” zieleni celem poprawienia izolacji akustycznej.
• Pod blokiem 26 (2 Pułku Lotniczego) postulowano nasadzenia drzew ozdobnych.
• Wskazywano na konieczność analizy nasłonecznienie mieszkań przed nowymi nasadzeniami. Obawy dotyczyły głównie szpaleru drzew graniczącego z zabudową osiedlową. Również na temat tego elementu projektu wyrażono pewne wątpliwości, mianowicie dotyczyły one pomysłu nasadzenia drzew poprzez wycięcie okręgów w istniejącej nawierzchni zamiast jej całościowej rekultywacji do formy trawnika.