W dniu 21.06.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji dotyczących przyszłości parku i dworu w Wadowie.
Konsultacje rozpoczęły się przypomnieniem historii miejsca. Zapoznaliśmy też przybyłych ze stanem aktualnym zarówno w kontekście stanu prawnego dworu, jak i inwestycji w postaci placu zabaw, która na terenie parku będzie realizowana. Podkreślano ścisły związek parku i dworu, a także konieczność znalezienia odpowiedniego sposobu zagospodarowania dworu.
W trakcie konsultacji, licznie przybyli mieszkańcy zgłaszali różne pomysły dotyczące funkcji jaką park i dwór miałyby pełnić w przyszłości. Podkreślali potrzebę stworzenia miejsca sprzyjającego integracji społecznej, zarówno dla społeczności mieszkającej w samym Wadowie, jak również z sąsiednich miejscowości takich jak Łuczanowice czy Lubocza. Wśród proponowanych funkcji jakie dwór mógłby pełnić znalazły się: przedszkole, żłobek, przychodnia, dom kultury. Biorąc pod uwagę dochodowość tego typu przedsięwzięcia brano również pod uwagę stworzenie tam działalności komercyjnej typu dom weselny czy centrum konferencyjne, jednak godzącego swą funkcję komercyjną z funkcją prospołeczną o którą tak silnie zabiegają mieszkańcy.
Padły również interesujące propozycje dotyczące samego parku - stworzenia tam m.in. przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, przestrzeni dla seniorów czy siłowni na świeżym powietrzu. Zgłaszane były również postulaty dotyczące infrastruktury drogowej i rowerowej. Bez wątpienia stworzenie sieci tras rowerowych uatrakcyjniłoby dodatkowo to miejsce i sprawiło, że możliwość dotarcia tam byłaby bardziej powszechna i zarazem bardziej atrakcyjna. Postulat ten znalazł się zresztą w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030".
Wszystkie głosy i pomysły zostały spisane i poddane zostaną analizie przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Stanowić będą bez wątpienia cenną wskazówkę przy wypracowywaniu rozwiązań pozwalających na rewitalizację tego miejsca w przyszłości.
Miejmy nadzieję, że w trakcie naszego kolejnego spotkania w Wadowie, będziemy w stanie przedstawić mieszkańcom pierwsze propozycje.