W dn. 30.06.2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju – Pana Jerzego Muzyka przy udziale Zastępcy Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ds. Inwestycji – Pana Jarosława Tabora, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze – Pana Szymona Toboły, Radnego Miasta Krakowa – Pana Jacka Bednarza, w sprawie możliwych modyfikacji projektu rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego w związku z uchwałą nr XXXI/434/2021 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze w zakresie rozwiązań zawartych  w projekcie wykonawczym pn. „Rewaloryzacja Parku im. W. Bednarskiego” .

Poniżej przedstawiamy ustalenia, będące kontynuacją działań zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na naszej stronie

 1. Altana o kształcie ośmiokąta foremnego, posadowiona na podmurówce, zlokalizowana w rejonie Małej Promenady pozostanie w projekcie rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie uzgodnień rozwiązań umożliwiających udostępnienie altany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się wykonania widokowego tarasu ziemnego.
 2. Poręcze na reprezentacyjnych schodach od strony ul. Zamoyskiego zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie przewiduje rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego. W trakcie spotkania terenowego w dn. 28.05.2021 r. ustalono, że siłownia ze ścieżką zdrowia pozostaną w projekcie. Ponadto należy mieć na względzie, iż Mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w Parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części Mieszkańców.
 4. Poręcze – barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz uzyskane uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
 5. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowego zrezygnowania z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna).
 6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zlecenie dodatkowej ekspertyzy w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu (ryzyka ewentualnego odspajania fragmentów skał) w kontekście rozważenia możliwości rezygnacji z części ogrodzeń u podnóża ścian kamieniołomu.
 7. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściowe zrezygnowanie z projektowanych ogrodzeń i bram.
 8. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściowe zrezygnowanie z ingerencji w „wgłębnik”.
 9. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie planuje dalszej wycinki drzew na terenie Parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
 10. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowego zrezygnowania z montażu elementów rzeźbiarskich odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim.
 11. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zaniechanie budowy estrady dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.

 

Docelowe decyzje odnoszące się do opisanych propozycji zmian zapadną po skonsultowaniu rozwiązań z Zespołem Projektowym, Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej przekaże ostateczne informacje.

Ponadto w dniu 24 czerwca 2021r. wpłynęło odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia z przedmiotowego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wniesione przez KRISBUD Sp. z o. o., ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia. Nie jest znany jeszcze termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej.