W Krakowie sukcesywnie zwiększana jest powierzchnia lasów, których obecność zwłaszcza w granicach miasta ma ogromne znaczenie.

W 2018 roku przyjęty został Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040 (PPZL). Jego celem jest zwiększenie powierzchni lasów do 8% w skali miasta. Wyznacza on zasady i warunki prowadzonych w tym celu działań.

Zalety leśnych ekosystemów są ogromne. Dla mieszkańców miast mają niebagatelne znaczenie również pod kątem jakości życia, która jak dowodzą badania, wzrasta przy jednoczesnym wzroście udziału zieleni na terenach mocno zurbanizowanych.


Zwiększanie powierzchni lasów, to również działanie mające na celu adaptacje do zmian klimatu. W mieście negatywne skutki ingerencji człowieka w przyrodę są szczególnie mocno odczuwalne. Las stanowi sam w sobie niezastąpiony i niepowtarzalny „zbiornik wodny”. Wpływa przede wszystkim na zmniejszenie zagrożenia powodziowego, ponieważ ma wyjątkową zdolność do gromadzenia wody w okresie, gdy jest jej nadmiar i oddawania jej środowisku w czasie niedoboru.

Na terenach lasów komunalnych prowadzona jest również racjonalna gospodarka leśna z naciskiem na funkcje ochronne lasów. Do naturalnego rozkładu pozostawiane jest martwe drewno, które z czasem pokrywa się warstwą mchów i porostów i wraz z nimi potrafi zatrzymać kilka razy więcej wody, niż samo waży. Ma to ogromne znaczenie w kontekście gospodarki wodnej, ale także miejskiej bioróżnorodności, której martwe drewno jest najlepszym sprzymierzeńcem.

W 2018 r. ZZM złożył wnioski do Wydziału Skarbu o wykup gruntów pod zalesienia m.in. w rejonie Lasu Witkowickiego. Na prawie 3 ha posadzonych zostało blisko 13 tys. sadzonek drzew.W 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nabytych zostało kilkanaście nieruchomości, które zostały objęte PPZL. W ramach jego realizacji ZZM zlecił do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla 36 działek na łącznej powierzchni około 50 ha.

W 2019 r. ZZM zalesił 23 ha gruntów sadząc 120 000 szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2019 r wyniósł w ZZM około 1 200 000 zł.

W 2020 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz ponownie złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla kolejnych 36 działek o łącznej powierzchni około 30 ha. Rok 2020 to posadzenie 75 tys. sadzonek leśnych na powierzchni 15 ha. Koszt przeprowadzonych prac to 1 100 000 zł.


W roku bieżącym zalesianie jest kontynuowane i będzie realizowane w dwóch turach: wiosna i jesień. Jesteśmy w trakcie sadzenia wiosennego, które docelowo będzie obejmowało posadzenie 30 tys. sadzonek leśnych na powierzchni 6 ha. Na jesień zaplanowane jest posadzenie kolejnych 20 tys. sadzonek na powierzchni około 4 ha.


W wyniku prowadzonych przez ZZM działań, powierzchnia lasów w Krakowie przedstawia się następująco:

stan na 01.01.2018r -  1370,80 ha
stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha.
stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha
stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

 

Informacje na temat realizacji programu (w tym mapy terenów objętych zalesianiem) znaleźć można na naszej stronie w zakładce Lasy/Nowe lasy