Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w rejonie ulicy Wyłom na Zakrzówku rozpoczęły się prace nad aktualizacją danych o występowaniu płazów i gadów.


W terenie kilka razy dziennie specjaliści  prowadzą obserwacje miejsc dogodnych do bytowania i rozrodu płazów i gadów. W celu rozpoznania jak najbardziej dokładnego składu gatunkowego, liczebności płazów i gadów rozstawione zostaną  tymczasowe płotki herpetologiczne. Zatrzymujące się na nich płazy będą niezwłocznie przenoszone w przystosowanych do tego wiadrach na drugą stronę ulicy, tym samym wyłapiemy wszystkie płazy, które zmierzają do miejsc rozrodu i zabezpieczymy je przed ewentualnymi kolizjami z przejeżdżającymi rowerzystami.

Efektem działań prowadzonych w 2020 roku powinno być uaktualnienie składu gatunkowego oraz oszacowanie liczebności zinwentaryzowanych płazów i gadów, przestrzennego rozmieszczenia miejsc ich rozrodu i bytowania oraz wyznaczenie możliwie dokładnych tras ich migracji, jak również ocena  stanu i potencjału ich  siedlisk. Bardzo ważna kwestią będzie  zaproponowanie zabiegów ochronnych istotnych dla naszej Jednostki jako utrzymującej ten teren.

USZANUJ PRACE  INNYCH. NIE NISZCZ. NIE UTRUDNIAJ