Informacja o dofinansowania zadań nieinwestycyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizowało zadanie nieinwestycyjne pn. "Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenach Gminy Miejskiej Kraków" dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków zostały założone nowe łąki kwietne o łącznej powierzchni około 6,5845 ha.

Praca objęte niniejszą dotacją rozpoczęły się:

- przy ulicy Grota Roweckiego w dniach od 24.04.2019 r. do 10.05.2019 r.;

- przy ulicy Wybickiego w dniach od 24.04.2019 r. do 10.05.2019 r.;

- w lokalizacji „ulica Lipska” w dniach od 24.04.2019 r. do 10.05.2019 r.