Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs pn. „Osiedlowe place zabaw”.

Konkurs jest skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które posiadają na swoim terenie wymagający modernizacji plac zabaw (lub inny teren rekreacyjny sprzyjający aktywności fizycznej np. siłownię na świeżym powietrzu) lub chcą stworzyć u siebie nowy obiekt tego typu.

Żeby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek na formularzu i dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Regulaminem, m.in. uproszczoną koncepcję placu zabaw/terenu rekreacyjno-sportowego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 15:30.
Wniosek należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

 

NAGRODY:

Nagrodą będzie zakup i montaż urządzeń na placach zabaw (lub innych terenach rekreacyjno-sportowych) do kwoty mieszczącej się w puli nagród:

Kategoria I - inwestycje o niewielkim zakresie (remont lub doposażenia ogródka jordanowskiego) - pula dofinansowania 60 000 zł

Kategoria II - inwestycje o dużym zakresie (kompleksowy remont, modernizacja lub budowa ogródka jordanowskiego) – pula dofinansowania 140 000 zł

W ramach Kategorii I wyłonione zostaną maksymalnie 2 inwestycje, a w Kategorii II maksymalnie 1 inwestycja.

Największe szanse na zwycięstwo mają tereny rekreacyjno-sportowe zlokalizowane tam, gdzie szczególnie brakuje tego typu obiektów. Jednym z kryteriów wyboru wniosków będzie odległość od najbliższego ogólnodostępnego placu zabaw.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Kryteria oceny wniosków
MAPA strefy dostępności do terenów zieleni publicznej
MAPA obszary deficytu pod względem terenów zieleni publicznej
MAPA Potencjalne ogrody lub parki osiedlowe
Umowa o współrealizacji
Umowa użyczenia