Obecnie na terenie Zakrzówka prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu pod realizację Parku Zakrzówek. Usuwane są w szczególności gatunki inwazyjne niszczące cenne siedliska przyrodnicze takie jak Orzech Włoski, Klon Jesionolistny czy ekspansywna na tym siedlisku Śliwa Ałycza o obwodach oraz powierzchniach niewymagających uzyskania zezwoleń w świetle Ustawy o ochronie przyrody. Dzięki prowadzonym pracom możliwe jest również usunięcie zalegających śmieci (opony, gruz, plastikowe opakowania etc.), które poprzerastane są korzeniami samosiewów.

Pozostałe egzemplarze usuwane są w oparciu o wydane decyzje Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zezwalające na usuniecie drzew i krzewów niezbędnych do realizacji inwestycji pod nazwą „ Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” tj:

2 szt. drzew o obwodach pnia 201-300cm

26 szt.  drzew o obwodach pnia 101-200cm

127 szt. drzew o obwodach pnia 51-100cm

57 szt. drzew o obwodach pnia do 50cm

oraz 9338,72m2 krzewów


Jednocześnie informujemy, iż w trakcie ww. postępowania w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uzyskana została Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zezwalająca na odstępstwa od niektórych czynności zakazanych wobec gatunków objętych ochroną w terminie do 28 lutego 2019r. Ponadto informujemy, iż przedmiotowa wycinka prowadzona jest pod nadzorem przyrodniczym oraz dendrologicznym wg wymagań decyzji RDOŚ.

Równocześnie informujemy, iż w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 20 Wejście LE w korytarzu na pierwszym piętrze wszelkie osoby zaniepokojone prowadzonymi pracami wycinkowymi w rejonie Zakrzówka mogą zapoznać się z makieta projektowanego Parku Zakrzówek i zaobserwować, iż prowadzona wycinka obejmuje wyłącznie niezbędne egzemplarze do realizacji Parku Zakrzówek i zaobserwować, iż w skali całego terenu przewidzianego pod przyszły Park aktualna wycinka stanowi znikomy procent ogólnego zasobu zieleni. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac wycinkowych jak również zajmujące się całością inwestycji zawsze chętnie udziela każdemu zaniepokojonemu mieszkańcowi szczegółowych informacji również w terenie.