Zakończyliśmy drugi etap spotkań w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” dotyczącego zagospodarowania ośmiu podwórek w Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

W dniach 23 października - 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami. Ich celem było omówienie wstępnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego w oparciu o informacje ze spacerów, a także wytyczne projektowe. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się ze wstępnymi propozycjami, doprecyzować swoje pomysły lub zgłosić swoje zastrzeżenia.

1. Os. Centrum A

Spotkanie odbyło się w dniu 28 października 2018 r. w dużej sali klubu „Jędruś“ OKNH. W spotkaniu wzięło udział 20 osób oraz dzieci, dla których zorganizowano działania animacyjne. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i omówili założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Dla dzieci uczestniczących w spotkaniu został udostępniony pokój z animacjami.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • propozycję dwóch miejsc spotkań, w miejscu zacienionym i nasłonecznionym,
 • lokalizację kilku urządzeń do zabaw dla dzieci,
 • stworzenie chodników w miejscach przedeptów,
 • pozostawienie jak największej przestrzeni „otwartej”,
 • zapewnienie miejsca do karmienia ptaków o posadzce łatwej do sprzątania,
 • nasadzenia krzewów,
 • domki dla zwierząt.

 

2.Os. Centrum B

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. w sali spotkań w siedzibie Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W spotkaniu wzięło udział ok. 18 uczestników (mieszkańców i pracowników instytucji działających na osiedlu Centrum B). Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentujące omówili założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Istotne było wyłonienie indywidualnych potrzeb grup wskazanych przez uczestników spotkania, jako potencjalnych użytkowników: osób starszych oraz mających problemy w poruszaniu się, rodziców z dziećmi, młodzieży i dzieci oraz osób przybywających na teren podwórka „z zewnątrz”. 
Na zakończenie warsztatów prowadzący podsumowali informacje, jakie udało się wypracować z mieszkańcami.  

Jako działania konieczne do uwzględnienia na obszarze podwórka wskazano:

 • likwidację istniejącego boiska do koszykówki lub zmianę jego lokalizacji poza plac zabaw,
 • zaprojektowanie nowych ciągów pieszych (przy wyjściu z przechodni) oraz korekty przebiegów pozostałych,
 • lokalizację nowych urządzeń na placu zabaw: bocianie gniazdo, piaskownica, plac zabaw, zadaszony domek ze wspinaczką i zjeżdżalnią (sugestie: istniejące urządzenia takie, jak domek ze zjeżdżalnią i drabinki cieszą się zainteresowaniem dzieci),
 • zachowanie przedogródków przy budynku nr 2 oraz stworzenie podobnych wzdłuż budynku nr 11,
 • wykonanie nawierzchni miejsc postojowych jako „zielonych”, czyli z płyt ażurowych,
 • stworzenie domków dla zwierząt (ptaków i nietoperzy),
 • zachowanie maksymalnej liczby miejsc postojowych,
 • zalecenie organizacji parkowania równoległego w postaci wyrysowania na chodnikach żółtej linii, która sprawi, że kierowcy się do niej dostosują,
 • propozycja usunięcia podestów przylegających do budynków, które są przeszkodą na chodniku,
 • zadbanie o bezpieczeństwo w rejonie wejścia do przedszkola i placu zabaw.

 

3. Os. Centrum D

Spotkanie odbyło się w dniu 27 października 2018 r. w klubie „Zgody” Ośrodka Kultury Nowa Huta. Na spotkaniu obecnych było 7 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Uczestnicy wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Na koniec spotkania nastąpiło podsumowanie i uporządkowanie informacji.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • miejsce spotkań w centralnej części z instalacją artystyczną, wyposażenie w ławki,
 • nasadzenie zieleni izolacyjnej oraz zieleni ozdobnej w centralnym miejscu spotkań np. róże, barwinek w przedogródkach,
 • brak konieczności tworzenia placu zabaw z uwagi na bliską odległość do innego w okolicy,
 • zapotrzebowanie na zamykaną wiatę na rowery,
 • pomysł umieszczenia instalacji artystycznej inspirowanej rzeźbami lokalnego artysty Mariana Kruczka (np. ślimak lub byk) lub postać Kotka Włodka.

 

 4. Os. Zgody

Spotkanie odbyło się w dniu 27 października 2018 r. w klubie „Zgody” Ośrodka Kultury Nowa Huta. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • poprawę i ujednolicenie nawierzchni chodników,
 • zapotrzebowanie na miejsce do wypoczynku w otoczeniu kwiatów,
 • zaprojektowanie nowego układu chodników,
 • utworzenie na chodnikach zabezpieczeń (odgrodzeń, odbojników) przed wjazdem pojazdów.


 5.Os. Górali

Spotkanie odbyło się 6 listopada 2018 r. w sali w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. Udział wzięło ok. 20 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji uczestnicy zgromadzili się przy mapie, na której wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący je zaznaczali. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem zebranych postulatów od mieszkańców.

Wśród postulatów wskazywano:

 • przeprowadzenie niewielkich modyfikacji ścieżek,
 • umieszczenie rabat kwiatowych przy skrzyżowaniach ścieżek, by utrudnić tworzenie przedeptów,
 • lokalizację rabat kwietnych cieniolubnych,
 • użycie trawy z rolki (preferowana trawa, która jest łatwiejsza w utrzymaniu),
 • lokalizacja kilku nasadzeń we wskazanych miejscach (zieleń ozdobna pomiędzy budynkami 6 i 7), niewymagająca zieleń kwitnąca od wiosny do jesieni,
 • zapotrzebowanie na nową, większą, wiatę na odpady,
 • lokalizowanie trzepaków przy śmietnikach,
 • nieogradzanie śmietników z zielenią z uwagi na ryzyko gromadzenia się tam odpadów,
 • zapewnienie miejsca do rozładunku pojazdów dostawczych,
 • organizację ruchu w oparciu o wprowadzenie strefy zamieszkania.

 

6. Os. Zielone

Spotkanie odbyło się 5 listopada 2018 r. w sali w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. W spotkaniu udział wzięło ok. 25 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa. Mieszkańcy zostali podzieleni na dwie grupy stolikowe Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich pracowała na makiecie obszaru, a druga na mapie. Uczestnicy zdiagnozowali problemy i zagadnienia do uwzględnienia w koncepcji zagospodarowania. Zebrane informacje zostały spisane przez prowadzących.

Wśród najważniejszych aspektów zagospodarowania podwórka zostały wskazane:

 • dokładne zbadanie drzew, gdyż wiele z nich stwarza zagrożenie,
 • zaprojektowanie na placu zabaw zjeżdżalni z podestami,
 • zastosowanie zieleni chroniącej śmietniki przed wandalizmem,
 • zapotrzebowanie na więcej zieleni na terenie podwórka,
 • umieszczenie progów spowalniających na jezdni,
 • miejsca postojowe dla skuterów i rowerów,
 • wyposażenie latarni w osłony tak, by oświetlały przestrzeń podwórka zamiast okien budynków.

 

 7. Os. Ogrodowe

Spotkanie odbyło się 23 pażdziernika 2017 r. w klubie „Wersalik“ Ośrodka Kultury Nowa Huta. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 uczestników Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa. Mieszkańcy zostali podzieleni na dwie grupy stolikowe. W trakcie pracy warsztatowej, grupy odnosiły się do założeń koncepcji i przekazywały swoje uwagi na makiecie oraz ortofotomapie.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • utworzenie miejsca spotkań za budynkiem nr 18,
 • zapotrzebowanie na zacienione miejsca na placu zabaw,
 • konieczność ogrodzenia placu zabaw z uwagi na zwierzęta;
 • ograniczenie sadzenia wysokich drzew,
 • jednolite założenie ogrodowe np. 10 roślin powielanych cały czas,
 • śmietnik przy placu zabaw za mały: zalecenia podziemnego lub przeniesienie w inne miejsce,
 • podświetlenie (iluminacja) drzew tak, aby rozjaśnić miejsca odbierane jako niebezpieczne,
 • preferowane „zielone parkingi“, czyli miejsca postojowe z kostki ażurowej,
 • tworzenie szerszych parkingów, by mogło zaparkować więcej pojazdów,
 • jednolita mała architektura, więcej koszy na śmieci,
 • podział przestrzeni na trzy odrębne funkcjonalnie sektory: dla małych dzieci, dla seniorów oraz pod wydarzenia plenerowe.

8. Os. Na Skarpie

Spotkanie odbyło się 26 października 2017 r. w PAL MOPS przy os. Na Skarpie 35. W spotkaniu wzięło udział 2 osoby mieszkające przy podwórku objętym zakresem opracowania. Jeden z mieszkańców zaprezentował projekt zagospodarowania podwórka Na Skarpie wykonanego w ramach programu "Ogrody Nowej Huty" z 2015 r. na podstawie którego omówione zostały propozycje zagospodarowania przestrzeni podwórka.

 Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • wydzielenie przestrzeni poprzez niskie krzewy ozdobne w celu utworzenia przyjaznego wnętrza z placem zabaw i urządzeniami fitness,
 • montaż płotków wzdłuż nowych żywopłotów tak, aby ograniczyć dostęp psom,
 • wykorzystanie istniejącej ścieżki przez wnętrze podwórka, jako przejścia oraz ustawienie wzdłuż niej pojedynczych ławek,
 • utworzenie placu zabaw ze zjeżdżalnią oraz niewielkimi urządzenia dla dzieci takich, jak bujak lub piaskownica,
 • ogrodzenie placu zabaw (dopuszczona została zmiana jego lokalizacji),
 • zachowanie ścieżki prowadzącej po skosie podwórka,
 • poszerzenie parkingu o szerokość chodnika i dopuszczenie możliwości parkowania,
 • nowe nasadzenia wg projektu wskazanego przez mieszkańców,
 • konieczność wymiany asfaltu na jezdni, zwłaszcza w przypadku poszerzania jezdni,
 • zwiększenie powierzchni wyłożonej ażurowymi płytami pod parking samochodowy.