Projekt „Spotkajmy się na podwórku” to cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ośmiu podwórek w krakowskiej Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

Celem projektu jest zebranie opinii, pomysłów i postulatów na temat terenów objętych opracowaniem oraz stworzenie koncepcji zagospodarowania ośmiu podwórek w oparciu o wyniki spotkań konsultacyjnych. W dniach 8-15 października 2018 r. zrealizowano pierwsze spotkania z mieszkańcami. Miały one charakter spacerów badawczych. Ich celem było wstępne zdiagnozowanie problemów przestrzennych na terenie podwórek objętych opracowaniem.W niniejszym artykule zawarto podsumowania z przeprowadzonych spacerów wraz z zestawieniami postulatów, jakie zgłaszali mieszkańcy poszczególnych podwórek.

1. Os. Centrum A

DATA: 9 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spacerze badawczym wzięło udział ok. 6 osób, w tym dwoje dzieci, dwie mamy i dwie seniorki. Dodatkowo przy podsumowaniu pojawił się jeszcze jeden uczestnik.. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Każda z grup skierowała się w inną stronę. Uczestnicy wielokrotnie odnosili się do zagadnień, które przekazali im sąsiedzi niemogący wziąć udział w spacerze. Na końcu spotkania uczestnicy przeszli do sali w Klubie „Jędruś”. Wszystkie zebrane informacje zostały spisane na planszy i wybrane zostały zagadnienia priorytetowe. Głównym postulatem uczestników spotkania było niezabetonowanie podwórka i wyłuskanie przestrzeni do odpoczynku. Jako priorytet została wskazana nowa organizacja ulicy uwzględniająca zaprojektowanie dodatkowych miejsc postojowych w tym miejsc dla rowerów, zabezpieczenie trawników i chodników przed postojami samochodów oraz poprawa nawierzchni i wprowadzenie udogodnień dla osób na wózkach,

Wśród pozostałych uwag i potrzeb wyłoniły się dwie kategorie:

 1. Przestrzenne
 2. Animacyjne

POSTULATY: do zagadnień przestrzennych zaliczają się:

 • uporządkowanie zieleni, w tym przeorganizowanie nasadzeń tak, aby pojawiły się wolne przestrzenie trawiaste, z dbałością o stare drzewa, ewentualnym usunięciem paproci, które są schronieniem dla małych gryzoni,
 • miejsce z karmnikami dla ptaków, gołębnik z tablicą informacyjno-edukacyjną,
 • domki dla zwierząt,
 • ławki, których brakuje w przestrzeni podwórka,
 • urządzenia dla dzieci w różnym wieku,
 • naprawa trzepaków,
 • monitoring w newralgicznych miejscach,
 • podświetlenie muralu i zabezpieczenie schodów przed osobami, które pod nimi piją i sikają.

 Wśród zagadnień animacyjnych uczestnicy spotkania wskazali propozycję organizacji działań dla dzieci, w ramach których powstałby ogród społeczny i karmniki dla ptaków jako elementy edukacji przyrodniczo-społecznej.2. Os. Centrum B

DATA: 11 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spotkaniu wzięło udział ok. 18 uczestników - osoby mieszkające w budynkach przy podwórku osiedla Centrum B oraz inni zainteresowani remontem podwórka. Moderatorzy rozpoczęli spotkanie w punkcie zlokalizowanym przy placu zabaw i wejściu do przedszkola. Po krótkim wstępie uczestnicy podzieleni na dwie grupy, wyruszyli na spacer, w trakcie którego wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Istotne było wyłonienie indywidualnych potrzeb grup wskazanych przez uczestników spotkania jako potencjalnych użytkowników: osób starszych oraz mających problemy w poruszaniu się, rodziców z dziećmi, młodzieży i dzieci oraz osób przybywających na teren podwórka „z zewnątrz”Na zakończenie spaceru uczestnicy zebrali się przy stoliku zlokalizowanym przed wejściem do siedziby Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, aby podsumować zebrane informacje i uszeregować uwagi wg priorytetów do realizacji.

POSTULATY: Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • ustawienie większej liczby ławek przy wejściu do przedszkola,
 • zmiana nawierzchni placu zabaw (sugestie: piasek, tartan),
 • wspólne ogrodzenie placu zabaw z istniejącą piaskownicą,
 • lokalizacja dodatkowych urządzeń na placu zabaw (sugestie: istniejące urządzenia takie, jak domek ze zjeżdżalnią i drabinki cieszą się zainteresowaniem dzieci),
 • doświetlenie podwórka - poprawę oświetlenia ,
 • zaprojektowanie miejsc postojowych przy zachowaniu obecnej liczby dostępnych miejsc (sugestia: wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych lub tzw. geokratki),
 • stworzenie domków dla nietoperzy,
 • stworzenie domków dla owadów,
 • likwidacja istniejącej wiaty śmietnikowej i dobudowa nowej do garaży.

3. Os. Centrum D

DATA: 13 października 2018 r., g. 10:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spotkaniu wzięło udział ok. 15 uczestników - osoby mieszkające w budynkach przy podwórku osiedla Centrum D i osoby zaangażowane w rozwój osiedla. Moderatorzy rozpoczęli spotkanie przy punkcie stolikowym zlokalizowanym na środku podwórka. Wraz z uczestnikami spotkania omówili problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, zaznaczając je na mapie. Szczególnie istotne było wyłonienie indywidualnych potrzeb grup wskazanych przez uczestników spotkania jako potencjalnych użytkowników: osób starszych oraz mających problemy w poruszaniu się, rodziców z dziećmi, młodzieży i dzieci. Następnie uczestnicy w grupie przeszli wokół podwórka, wskazując szczegóły. Po spacerze wszyscy z powrotem spotkali się przy stoliku na podsumowaniu, w trakcie którego spisywane uwagi zostały poszeregowane wg priorytetów do realizacji.

POSTULATY:  Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • konieczność budowy zadaszonej wiaty dla rowerów (sugestia, aby był przeznaczony na minimum 20 rowerów + rowery cargo),
 • wzmożenie nadzoru patroli straży miejskiej i policji,
 • lokalizację kilku elementów placu zabaw na podwórku (np. drążek do podciągania),
 • oświetlenie istniejącego ogródka jordanowskiego,
 • uporządkowanie nawierzchni istniejących miejsc postojowych (sugestia: wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych lub tzw. geokratki, zachowanie obecnej liczby dostępnych miejsc) i ograniczenie możliwości postoju w trakcie imprez Nowohuckiego Centrum Kultury,
 • nasadzenie zieleni izolacyjnej oddzielającej podwórko osiedla od hałasu z alei Jana Pawła II,
 • nasadzenie zieleni ozdobnej wewnątrz podwórka (np. róże),
 • postawienie nowych, jednolitych altan śmietnikowych (uwzględniających również dodatkowe pojemniki na śmieci oraz odpady wielkogabarytowe),
 • ustawienie większej liczby ławek przy wejściach do klatek,
 • ustawienie koszy na psie odchody.

W trakcie dyskusji pojawił się również pomysł na motyw przewodni podwórka związany kulturowo z osiedlem Centrum D. Jako inspiracje wskazywano jedną z rzeźb lokalnego artysty Mariana Kruczka (np. ślimak) lub postać Kotka Włodka. Mieszkańcy uznali, że nowoprojektowane podwórko na osiedlu Centrum D mogłoby być zrealizowane w formie artystycznego parku kieszonkowego dla Nowej Huty.


4. Os. Zgody

DATA: 13 października 2018 r., g. 15:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spotkaniu wzięło udział ok. 25 uczestników - w większości osoby mieszkające w budynkach przy podwórku osiedlu Zgody. Obecni byli również: pracownicy klubu „Zgody” Ośrodka Kultury Nowa Huta. Moderatorzy rozpoczęli spotkanie przy punkcie stolikowym zlokalizowanym przy dawnym  klubie „Zgody”. Po krótkim wstępie uczestnicy w jednej grupie wyruszyli na spacer, w trakcie którego wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Po spacerze uczestnicy udali się do klubu „Zgody”, aby podsumować zebrane informacje i uszeregować uwagi wg priorytetów do realizacji.

POSTULATY: Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • poprawę i ujednolicenie nawierzchni chodników,
 • zaprojektowanie nowych miejsc postojowych i uporządkowanie nawierzchni istniejących miejsc postojowych (sugestia: wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych lub tzw. geokratki, zachowanie obecnej liczby dostępnych miejsc),
 • uporządkowanie zaniedbanej zieleni na terenie podwórka,
 • odnowę skalniaka w centralnej części podwórka,
 • poprawę nawierzchni chodników i wytyczenie nowych ciągów pieszych,
 • postawienie nowych, jednolitych altan śmietnikowych (uwzględniających również dodatkowe pojemniki na śmieci oraz odpady wielkogabarytowe),
 • ujednolicenie trzepaków oraz wieszaków na ubrania,
 • lokalizacje ok. trzech urządzeń siłowni plenerowej (w zachodniej części podwórka)
 • przywrócenie do użytkowania pompy wodnej,
 • lokalizację kilku nowych ławek,
 • ustawienie koszy na psie odchody.

5. Os. Górali

DATA: 15 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spotkaniu wzięło udział ok. 25 uczestników - w większości osoby mieszkające w budynkach przy podwórku osiedla Górali, obecni byli również: pracownicy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Moderatorzy rozpoczęli spotkanie przy punkcie stolikowym zlokalizowanym przy dawnym  placu zabaw. Po krótkim wstępie uczestnicy w jednej grupie wyruszyli na spacer, w trakcie którego wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Po spacerze uczestnicy udali się na początkowe miejsce spotkania, aby podsumować zebrane informacje i uszeregować uwagi wg priorytetów do realizacji.

POSTULATY: Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • zaprojektowanie nowych miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 6 i 7, uporządkowanie nawierzchni istniejących miejsc postojowych (sugestia: wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych lub tzw. geokratki, zachowanie obecnej liczby dostępnych miejsc),
 • remont nawierzchni jezdni, fizyczne uwzględnienie dojazdu służb MPO i pojazdów uprzywilejowanych, ograniczenie możliwości wjazdu samochodom ciężarowym,
 • uporządkowanie zaniedbanej zieleni na terenie podwórka,
 • lokalizacja wyłącznie kilku (2-3 sztuki) ławek, z dala od budynków mieszkalnych,
 • koordynacja innych działań inwestycyjnych (plac zabaw, oświetlenie, remont zatoki parkingowej przy budynku nr 3) z planowanym remontem podwórka,
 • postawienie nowych, jednolitych altan śmietnikowych (uwzględniających również dodatkowe pojemniki na śmieci oraz odpady wielkogabarytowe, sugestia: dobudowanie altany śmietnikowej dla budynku nr 5 do budynku garaży)
 • ujednolicenie trzepaków oraz wieszaków na ubrania,
 • zagrodzenie wąskich przejść (przy garażach i wiatach) tak, aby nie stały się one miejscem spożywania alkoholu,
 • poprawa jasności oświetlenia na obszarze podwórka - istniejące jest zbyt słabe.

6. Os. Zielone

DATA: 10 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spacerze badawczym wzięło udział ok. 20 osób. Obecni byli również przedstawiciele Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie. Uczestnicy podzielili się na trzy grupy. Każda z grup skierowała się w inną stronę, żeby przedstawić najbliższe sobie problemy i zagadnienia do uwzględnienia w koncepcji zagospodarowania. Na końcu spotkania uczestnicy stanęli przy stole z mapami. Wszystkie zebrane informacje zostały spisane na kartkach. W planie spotkania był wybór zagadnień priorytetowych. Jednak uczestnicy uznali, że dla każdej części podwórka ważne są inne aspekty.

POSTULATY: Wśród najważniejszych aspektów zostały wskazane:

 • zagadnienie parkingowe, związane z przeorganizowaniem pasu postojowego wzdłuż budynku nr 1 oraz dodanie miejsc postojowych w przestrzeni między budynkami nr 2, 3 i 4,
 • przebudowanie chodnika, zmiana nawierzchni i obniżenie go do poziomu ulicy,
 • żywopłoty jako elementy do usunięcia, ze względu na zmniejszanie powierzchni podwórka,
 • stojaki rowerowe między budynkami nr 1 i 4,
 • zmiana organizacji ruchu na ulicę jednokierunkową z kontraruchem dla rowerów,
 • plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, albo przynajmniej urządzenia do zabaw.

Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na:

 • brak ławek, podnosząc tym samym kwestię zajmowania ławek przez osoby pijące alkohol,
 • brak koszy na śmieci, w tym na psie odchody, pojawiła się tym samym obawa, że mieszkańcy będą wyrzucać regularne śmieci do koszy miejskich zamiast do kontenerów,
 • zieleń, która wymaga pielęgnacji; potrzebę usunięcia niektórych drzew, wskazanych na mapie; potrzebę wymiany trawy i zaprojektowania spójnie wyglądających przedogródków,
 • zachowanie trzepaków, ewentualną ich naprawę, wymianę w oryginalnym wyglądzie,
 • placyk przy śmietniku, aby go dostosować do lokalizacji trzepaka,
 • oświetlenie podwórka, które obecnie nie spełnia swojej roli, uczestnicy zaproponowali montaż czujek ruchu przy lampach oraz wymianę kloszy.

7. Os. Ogrodowe

DATA: 12 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA: W spotkaniu wzięło udział ok. 25 uczestników - w większości osoby mieszkające w budynkach przy osiedlu Ogrodowym. Obecni byli również: pracownicy Klubu „Wersalik” Ośrodka Kultury Nowa Huta oraz przedstawiciele Miejskiego Centrum Dialogu. Moderatorzy rozpoczęli spotkanie przy punkcie stolikowym zlokalizowanym przed wejściem do klubu „Wersalik”. Po krótkim wstępie uczestnicy na wyruszyli na spacer, w trakcie którego wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Szczególnie istotny okazał się podział trzech podwórek na poszczególne funkcje: reprezentacyjną, ogrodową i placu zabaw. Po spacerze uczestnicy udali się do klubu „Wersalik”, aby podsumować zebrane informacje i uszeregować uwagi wg priorytetów do realizacji.

POSTULATY: Uczestnicy udali się na spacer w jednej grupie. Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 • zaprojektowanie miejsc postojowych w miejscach wykorzystywanych obecnie przez samochody oraz przy budynku nr 9 (sugestia: wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych lub tzw. geokratki, zachowanie obecnej liczby dostępnych miejsc),
 • uporządkowanie zieleni na terenie podwórka (sugestia, aby tytułowy ogród był motywem przewodnim dla realizacji koncepcji zagospodarowania podwórka),
 • poprawę infrastruktury istniejącego placu zabaw (nowa nawierzchnia, nowe urządzenia, do zabawy, np. trampoliny) oraz nasadzenia drzew wokół placu (plac zabaw znajduje się w miejscu wysokiego nasłonecznienia, urządzenia nie nadają się do zabawy w letnie popołudnia),
 • poprawę nawierzchni chodników i wytyczenie nowych ciągów pieszych (np. w rejonie bloków nr 7, 18 i wejścia do klubu „Wersalik”)
 • postawienie nowych, jednolitych altan śmietnikowych (uwzględniających również dodatkowe pojemniki na śmieci oraz odpady wielkogabarytowe, sugestia: pojemniki mogą być schowane w ziemi),
 • zaprojektowanie elementu wodnego (np. fontanna, oczko wodne) w przestrzeni podwórka,
 • ujednolicenie trzepaków oraz wieszaków na ubrania,
 • koordynację nadchodzących działań termomodernizacji budynku nr 15 i remontu podwórka.

8. Os. Na Skarpie

DATA: 8 października 2018 r., g. 17:00

PRZEBIEG SPOTKANIA:  W spotkaniu wzięło udział ok. 15 uczestników, w tym osoby mieszkające przy podwórku objętym zakresem opracowania oraz inni, którzy korzystają z tego terenu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które wyruszyły w dwóch różnych kierunkach. Duża liczba uczestników oraz ich powiązania z podwórkiem sprawiły, że zgłaszane uwagi były z różnych punktów widzenia. Na końcu spotkania wszystkie zebrane informacje zostały spisane na planszy i wybrane zostały zagadnienia priorytetowe.

POSTULATY: Wśród priorytetów wskazano:

 • uporządkowanie nawierzchni jezdni i chodników,
 • zabezpieczenie zieleni przed samochodami (ograniczniki wjazdu, kabłąki)
 • zabezpieczenie chodników przed wjazdem samochodów,
 • zwiększenie liczbę miejsc postojowych w wyznaczonych miejscach,
 • zmiana organizacji ruchu,
 • zagospodarowanie zieleni (wycięcie we wskazanych miejscach i dodanie nowych, estetycznych nasadzeń, zaplanowanie przedogródków),
 • zamontowanie koszy na śmieci przy ławkach.

W rozmowach z mieszkańcami przewijały się także tematy związane z:

 • placem zabaw – zmniejszenie piaskownicy i uzupełnienie o dodatkowe urządzenia,
 • siłownią plenerową – zlokalizowanie jej przy alejce,
 • oświetleniem – przeanalizowanie ich lokalizacji i ewentualne uzupełnienia w miejscach, gdzie konieczne będzie doświetlenie podwórka,
 • ławkami, które powinny być tak lokalizowane, aby nie siadały na nich duże grupy młodzieży, co generuje hałas,
 • trzepakami, które są w złym stanie technicznym i są w miejscach, które powodują, ze są rzadko wykorzystywane.Zapraszamy serdecznie wszystkich na drugi etap konsultacji, które odbędą się:
 • Os. Ogrodowe - 23.10 g. 18.00, Klub Wersalik
 • Os. Na Skarpie - 26.10 g. 17.00, PAL MOPS (Os. Na Skarpie 35)
 • Os. Centrum D - 27.10 g. 10.00, Klub ZGODY
 • Os. Zgody - 27.10 g. 13.00, Klub ZGODY
 • Os. Centrum A - 28.10 g. 10.00, Klub JĘDRUŚ
 • Os. Zielone - 5.11 g. 17.00, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
 • Os. Górali - 6.11 g. 17.00, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
 • Os. Centrum B - 7.11 g.17.00, siedziba Zarządu Dzielnicy XVIII