LIFE URBANGREEN - nowy projekt unijny

LIFE URBANGREEN: informacja o projekcie „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation in urban areas” (Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu; akronim: LIFE URBANGREEN)

Celem projektu jest utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, usprawniającej zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu. W projekcie tym Gmina Miejska Kraków przy głównym udziale Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzić będzie działania zmierzające do doskonalenia systemu zarządzania i ochrony zieleni miejskiej. Projekt przewiduje m.in. dofinasowanie budowy stawu w Parku Lotników Polskich, co umożliwi wykorzystywanie do podlewania retencjonowanej wody deszczowej zamiast wodociągowej, zakup samochodu i sprzętu do podlewania wraz z systemem worków wolno uwalniających, sprzętu do spulchniania i napowietrzania gruntu w obrębie brył korzeniowych drzew, a także zakup systemu monitorowania i optymalizowania zarządzania flotą, co będzie skutkować oszczędnością paliwa i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Partnerem wiodącym i beneficjentem koordynującym projektu jest firma R3 GIS s.r.l. z siedzibą w Merano (Włochy), dostawca wykorzystywanego w ZZM oprogramowania R3TREES, które w ramach projektu będzie optymalizowane i rozwijane. W tym celu będą wykorzystywane m.in. wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne obejmujące cały Kraków pozyskiwane ze środków finansowych projektu na początku i końcu projektu, wielospektralne zdjęcia satelitarne o nieco mniejszej rozdzielczości rejestrowane co tydzień, a także bieżące szczegółowe dane meteorologiczne wraz z 24-godzinną prognozą.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony we wrześniu 2017 r., otrzymał pozytywną ocenę i relatywnie wysoką liczbę punktów, uzyskując dofinansowanie ze środków unijnych do wysokości 60% wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu po stronie Gminy Miejskiej Kraków, jako jednego z partnerów – współbeneficjentów projektu, wynosi 651.324 Euro, przy wkładzie własnym 437.620 Euro. Gmina Miejska Kraków wystąpiła ponadto z wnioskiem o dotację na realizację tego projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a warunki dofinansowania będą podlegały negocjacjom, co pozwoli w najbliższym czasie poznać faktycznie możliwą łączną kwotę dofinansowania.

 

  • Ostatnio zmienione .