W Teatrze Variette 1 lutego 2018 odbyły się kolejne konsultacje związane z zagospodarowaniem terenu, na którym powstać ma Centrum Muzyki.

Drugie spotkanie przede wszystkim opierało się na warsztatach projektowych dotyczących zagospodarowania terenów zieleni.

Konsultacje rozpoczęły się od słowa wstępu zastępcy dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Jarosława Tabora. Następnie głos zabrała mieszkanka Grzegórzek Pani Monika Firlej-Bali, współzałożycielka Fundacji Zielone Grzegórzki, która „wirtualnie” oprowadziła uczestników konsultacji po terenie przyszłego parku.  Na zdjęciach przybyli mieszkańcy mogli zobaczyć budynki, pozostałości po Forcie 17 Luneta Grzegórzecka oraz zieleń, która znajduje się w tym miejscu. Jako ostatnia Katarzyna Pernak-Opałka przybliżyła uczestnikom uwarunkowania projektowe terenu, na którym ma powstać park.

Kolejna, najważniejsza część spotkania rozpoczęła się od podzielenia wszystkich zainteresowanych na 4 grupy warsztatowe, w których pod okiem miejskich architektów krajobrazu mieszkańcy opracowywali koncepcję zagospodarowania tego terenu. Wnioski jakie się pojawiły zostaną wpisane do wytycznych konkursowych dla przyszłych projektantów tego miejsca.

Wszystkie grupy były zgodne co do jednego. Teren przyszłego parku powinien zostać jak najbardziej naturalny. Jak przyjęła pierwsza grupa: maksimum zieleni – minimum betonu. Każda wypracowana koncepcja zawiera specjalnie wydzieloną strefę, która pozostanie jak najbardziej naturalna. Jedynym elementem, który miałby być wprowadzony w tej przestrzeni to ścieżki edukacyjne związane z fauną i florą tego miejsca. W każdym opracowaniu znalazło się również odpowiednie oświetlenie alejek, pierwsza grupa zaproponowała dodatkowo, żeby stworzyć tajemnicze ogrody, które jednocześnie byłyby tematem przewodnim parku. Byłyby to specjalnie wydzielone strefy, które w odpowiedni sposób oświetlone sprzyjałyby spotkaniom w zieleni. Uczestnicy wyrazili chęć na wykorzystanie już istniejących alejek i postulowali, żeby zostały wykonane z naturalnych, ekologicznych materiałów z wyznaczoną ścieżką rowerową (z wyjątkiem grupy 3).

Każda grupa wyraziła chęć stworzenia w tym miejscu amfiteatru, który nawiązywałby do Centrum Muzyki – byłoby to miejsce w którym odbywałyby się koncerty plenerowe. Dodatkowo grupa 1 i 4 zaproponowały, żeby amfiteatr pełnił także inne funkcje, np. kina letniego bądź lodowiska w zimie. Mieszkańcy zauważyli, że warto  wykorzystać istniejące już w tym miejscu zabudowanie. Proponowali, aby stworzyć w nich np. kawiarnie, grupa 2 proponowała Centrum Aktywności Lokalnej, a gr. 1 toalety. Grupa 3 natomiast wyraziła odmienne zdanie, postulując, aby w parku nie było miejsca dla gastronomii, tłumacząc, że podobna infrastruktura pojawi się w graniczącym Centrum Muzyki. Chcieliby jednak również, żeby w jednym z budynków zorganizować miejsce sprzyjające lokalnej aktywności. Grupa ta również sprzeciwiła się placu zabaw, który mógłby powstać w tym miejscu. Motyw przewodni grupy 3 to „Park Ciszy” – byłoby to miejsce do którego można uciec od miejskiego zgiełku. Zwrócili oni także uwagę na to, aby w parku był nakaz wyprowadzania psów na smyczy. Grupa 4 natomiast zaproponowała, żeby wydzielić na obszarze parku odrębny teren, który byłby wybiegiem dla czworonogów.

Grupa 2 swoją koncepcję oparła na motywie przewodnim jakim były Cztery Pory Roku – park miałby sprzyjać całorocznej aktywności. Zaproponowali, aby mała architektura nawiązywała do muzyki. Taki pomysł miała także grupa 1, która zaznaczyła jednak, że elementy te nie powinny być zbyt nachalne. Proponują, żeby były stworzone z naturalnych tworzyw. Chcą, aby w zieleni znalazły się, np. porośnięte bluszczem rzeźby wiolonczeli bądź innych instrumentów. Grupa 4 jako jedyna zwróciła uwagę na to, aby park był monitorowany oraz żeby na jego terenie umieszczone były hot spoty. Wśród propozycji poruszony został temat akwenu znajdującego się na terenie parku. Grupa 1. proponuje, żeby w stawie umieścić niezbyt ingerującą w przestrzeń fontannę, która uatrakcyjniła to miejsce. Grupa 3 zaproponowała, żeby wodę wykorzystać do stworzenia miejsca, w którym będzie można słuchać naturalnych dźwięków. Wszystkie grupy były zgodne także co do tego, aby sad znajdujący się na terenie dalej nim pozostał. Grupa 1 zaproponowała, żeby dosadzić drzewka owocowe, a także żeby w jego okolicy zrobić polanę piknikową - taki sam pomysł wypracowała grupa 2.

Po zaprezentowaniu wszystkich koncepcji uczestnicy konsultacji rozpoczęli  żywą dyskusję dotyczącą tego parku. Rozmawiali o tym, że należy podkreślić ich aprobatę dla pomysłu, że park ma pozostać jak najbardziej naturalny.

Kolejny i ostatni już etap konsultacji odbędzie się 1 marca 2018r. również w Teatrze Variette. Będzie to spotkanie, na którym zostaną podsumowane dwie pierwsze konsultacje, a także wytyczone zostaną plany na kolejne działania.