Z radością informujemy o otrzymaniu dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Dofinansowanie dotyczy dwóch zgłoszonych do programu projektów:
  • Park Zabłocie - Stacja Wisła - na kwotę 1 663 642,87 zł
  • "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty - na kwotę 9 182 166,15 zł
Park „Stacja Wisła” to projekt mający na celu przywrócenie dla mieszkańców terenów poprzemysłowych, które dzięki swojej lokalizacji mogą stać się miejscem rekreacji i odpoczynku dla krakowian. Do końca listopada na zaniedbanej dotychczas działce, która przez lata służyła jako „dziki” parking, pojawiły się alejki z ławkami, kosze i oświetlenie. Projekt parku uwzględnia strefy przygotowane z myślą o różnych potrzebach użytkowników. W nowym parku znajduje się przestrzeń na kino letnie, koncerty i targi śniadaniowe. Jest też pawilon edukacyjny o powierzchni około 80 m kw., a w nim kuchnia i toaleta, a także sala do warsztatów. Przy pawilonie zlokalizowany jest też taras wypoczynkowy z leżakami, a także scena do letnich potańcówek. W parku będzie też warzywnik oraz naturalny plac zabaw (drewniane i kamienne sprzęty). Koszt zrealizowanej inwestycji - 2,6 mln zł, pomniejszony zostanie o kwotę dofinansowania. Dzięki tej oszczędności uda się być może pozyskać dla parku dodatkową powierzchnię w postaci działki, którą do wykupu przeznaczyło PKP.
Celem projektu „Spotkajmy się na podwórku” jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty we współpracy z mieszkańcami, tak aby powstały wspólne przestrzenie zachęcające mieszkańców, w tym w szczególności seniorów, do spędzania tam wolnego czasu, integrowania się, podejmowania różnych form aktywności.
Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie mieszkańców. Planowane są cykle warsztatów projektowych przy udziale mieszkańców i architektów krajobrazu, celem wypracowania bardziej szczegółowych koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych, które będą odpowiedzią na faktyczne potrzeby przyszłych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada następnie kompleksową rewitalizację tych przestrzeni - remont i modernizację infrastruktury podwórek (tj. zieleni, małej architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych itp.).
Niniejszy projekt dotyczy rewitalizacji wybranych 8 wnętrz kwartałów zabudowy. Kryteriami wyboru tych przestrzeni, poza lokalizacją na terenie Podobszaru Rewitalizacji „stara” Nowa Huta, były: potencjał przestrzenny tj. charakterystyczny układ budynków, tworzący wyraźne wnętrze architektoniczno-krajobrazowe, sąsiedztwo centrów aktywności lokalnej – obiektów Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta i Ośrodka Kultury C. K. Norwida oraz potencjał społeczny tj. dotychczasowa aktywność mieszkańców i wyrażana chęć do współdziałania na rzecz poprawy wspólnych przestrzeni (m.in. zgłaszanie swoich podwórek do organizowanych przez Ośrodek Kultury im. Norwida „Ogrodów Nowej Huty”). Planowany harmonogram zakłada przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na rok 2018. Zaś w roku 2019 ogłoszony zostanie przetarg w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" na projekt oraz realizację planowanej rewitalizacji. Prace mają się zakończyć w grudniu 2020 roku. Zrewitalizowane przestrzenie wpłyną nie tylko na poprawę estetyki przestrzeni publicznej Nowej Huty, ale również będą sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości, stworzeniu okazji do dialogu międzypokoleniowemu oraz większemu wzajemnemu zrozumieniu.

Os. Centrum B

                                                                                                                                                         

Os. Zielone
Os. Zielone

Os. Centrum A
Os. Centrum A

Os. Centrum D
Os. Centrum D

Os. Górali
Os. Górali

Os. Na Skarpie
Os. Na Skarpie

Os. Ogrodowe
Os. Ogrodowe

Os. Zgody
Os. Zgody