Wspólnie z Radą Dzielnicy XIII Podgórze oraz Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej przy patronacie honorowym Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu ogłaszamy konkurs na koncepcję zagospodarowania Stawu Płaszowskiego.
Na wizję lokalną w terenie przewidywaną zgodnie z założeniami konkursu zapraszamy w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10:00. Miejsce zbiorki przy Krakowskim Centrum Handlowo Targowym przy ul. Krzywda 1.
Szczegóły w regulaminie i załączniku poniżej:
do pobrania
Do dn. 24.10.2016 r. wpłynęły pytania do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego o następującej treści:
  1. Mam pytanie odnośnie terminu wizji w terenie, który przypada na dzień 24.10.16 r. godz. 10. Czy uczestnictwo w danym dniu na wizji lokalnej jest obowiązkowe i jest warunkiem uczestniczenia w konkursie czy można przyjechać na oględziny w innym pasującym terminie indywidualnie?
  2. Jestem zainteresowana udziałem w konkursie. Jakie oświadczenia/dokumenty należy złożyć ( załącznik F1 I F3 ?) i czy mogą być przesłane w formie skanu drogą mejlową? Jak uzyskać numer identyfikacyjny (załącznik F3) ?
  3. Bardzo proszę o wyjaśnienie zasad uczestnictwa w ww. konkursie:

Punkt 3.4 regulaminu wskazuje, że "konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób (...) legitymujących się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, urbanistyka, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, sztuka ogrodowa, architektura wnętrz, bądź dysponujących osobami o ww. wykształceniu", natomiast punkt 3.5 w ramach uzupełnienia "zaleca, aby uczestnik konkursu wykazał, iż dysponuje: − co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów przynajmniej inżynierskich na kierunku architektura − co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów przynajmniej inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu"

Czy w związku z powyższym, zgodnie z użytą nomenklaturą, punkt 3.4 wskazuje na ustalenia obowiązkowe (gdyż wskazuje konkretnych adresatów), natomiast punkt 3.5 jest fakultatywny (ponieważ użyto słowa "zaleca")?

Odpowiedzi na pytania:

AD1. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe, można przyjechać na oględziny w innym terminie. Niemniej jednak wtedy zaprosiliśmy przedstawiciela Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, ekspertów-przyrodników i wspólny spacer po terenie.

AD2. Załączniki formalne składają się z następujących elementów:

F1 Oświadczenie uczestnika konkursu

F2 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej dokument zostanie przekazany uczestnikowi przez sekretarza konkursu lub przesłany na adres wskazany przez uczestnika w przypadku nadesłania pracy konkursowej pocztą lub pocztą kurierską (w tym wypadku wypełniony dokument przez uczestnika powinien być załączony do przesyłki w sposób nie powodujący konieczności otwarcia przesyłki)

F3 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej dokument składany z pracą konkursową

Zostały one dołączone do dokumentacji konkursowej na naszej stronie internetowej.

Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach opracowania, takich jak:

− część graficzna – każda plansza,

− część opisowa – wyłącznie na pierwszej stronie,

− zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną – kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „KARTA IDENTYFIKACYJNA”, (załącznik F3)

− zamknięta koperta z płytą CD lub DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej – kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „WERSJA ELEKTRONICZNA”,

− opakowanie pracy konkursowej.

W kopercie należy również złożyć wypełnione oświadczenie F1 oraz pokwitowanie F2. Nie można ich przesłać w formie skanu, całość pracy konkursowej z wszystkimi załącznikami należy złożyć w biurze Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie bądź przesłać pocztą na wskazany w regulaminie adres.

AD3.

Wskazane ustalenia są fakultatywne, nie zaś obowiązkowe. Zamawiający opisał jedynie zalecenia dotyczące posiadanego wykształcenia.