Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza otwarty nabór na wybór Partnera projektu w zakresie zwiększenia bioróżnorodności i efektywności wykorzystania usług ekosystemów zieleni miejskiej dla zrównoważonego rozwoju Krakowa, wpisujący się w Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 objęte konkursem nr POIS.2.5/2/2016, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegóły w linkach poniżej:
Regulamin
Ogłoszenie naboru
Deklaracja
Deklaracja.doc
Formularz oferty partnera
Formularz.doc