Konferencja online „New City Habitat” 25 Września 2020

9:00 – 9:05         Powitanie gości
9:05 – 9:20         Uroczyste otwarcie przez Prezydenta Krakowa, Jacek Majchrowski
9:20 – 9:40         Wystąpienie na temat roli prezydentów miast w planowaniu zielonych strategii - Mer Paryża
                                   - Anne Hidalgo
9:40 – 10: 00     Czym jest rolnictwo miejskie i dlaczego go potrzebujemy - wprowadzenie  – Silvia Coli –Rzym

10:00 – 10:20    sesja Q&A
10:20 – 10:30    przerwa

10:30 – 10:50    Rolnictwo Miejskie - “Hidden Champion” w tworzeniu pełnych zycia i inkluzywnych
                                   przestrzeni publicznych
- Frank Lohrberg,  Uniwersytet w Aachen, Niemcy
10:50 – 11:10    Regeneracja miasta dzięki rolnictwu miejskiemu w kontekście dobra wspólnego– Emanuela
                                    Saporito, Politechnika w Turynie, Turyn, Włochy
11:10 – 11:30    Regulacje prawne dotyczące dobra wspólnego na przykładzie ogrodów społecznych
                                   
Fiammetta Curcio – Rzym, Włochy

11:30 – 11:50     sesja Q&A
11:50 – 12:00     przerwa

12:00 – 12:20     Uprawa biodynamiczna i ekologiczna w mieście – Heckfield
                                     Place Market Garden- David Rowley, Wielka Brytania
12:20 – 12:40     Europejskie strategie miejskie na rzecz zrównoważonej żywności i rolnictwa miejskiego:
                                    wnioski  z sieci i miast URBACT
-
Marcelline Bonneau – Bruksela, Belgia
12:40 – 13:00     Formy miejskiego ogrodnictwa praktykowane w Wiedniu - w tym rozwiązania dla
                                    mniejszych i większych obszarów oraz terenów zanieczyszczonych
- Katharina Roth
                                    Bioforschung, Wiedeń, Austria

13:00 – 13:15     sesja Q&A
13:15 – 13:35     przerwa lunchowa

13:35 – 13:55     Ogrody społeczne Londynu i ich strategie w czasach Covid – Joanna Milewska,
                                   
LDA Design - Londyn, Wielka Brytania
13:55 – 14:15     Rośnij zdrowo – ogrody społeczne jako jako ogrody lecznicze - Alan Holland
                                    Ogród Społeczny TWIGS - Swindon, Wielka Brytania

14:15 – 14:35     sesja Q&A
14:35 – 14:45     przerwa

14:45 – 15:05     Program „Ogród z klasą” dla szkolnych ogrodów - ku mądrzejszym dzieciom i zdrowszym
                                    społecznościom
-
Bożena Szewczyk-Taranek – Zarząd Zieleni Miejskiej, Kraków
15:05 – 15:25     Pszczoły w mieście – projekt Pasieka KrakówZrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich,
                                     Przemysław Szeliga, Kraków
15:25 – 15:45     Kolorowe mozaiki ogrodów społecznych Seattle, aby uprawiać zdrową żywność,
                                    nawiązywać kontakty i  mieć wpływ
Rick Mc Donald - P-PATCH, Seattle Departament
                                    Sąsiedztwa

15:45 – 16:00      sesja Q&A

16:00 – 16:05      zakończenie, podsumowanie

ENG

 

Online conference „New City Habitat” 25 September 2020

9:00 – 9:05         Greeting guests
9:05 – 9:20         Ceremonial opening by the President of Krakow, Jacek Majchrowski
9:20 – 9:40         The role of the city mayor in planning green strategies – example of Paris-
                                   Mayor of Paris - Anne Hidalgo
9:40 – 10: 00     What is urban farming and why do we need urban farming? The impact of urban
                                  agriculture  – Silvia Coli – Rome

10:00 – 10:20   Q&A session
10:20 – 10:30    break

10:30 – 10:50    Urban Agriculture - “Hidden Champion”, to create vital and inclusive urban spaces
                                   
- Frank Lohrberg, Aachen University, Germany
10:50 – 11:10    Urban regeneration (resilience) reinforcement through urban farming in the aspect
                                    of common good
- Emanuela Saporito - Polytechnic di Torino – Turin, Italy
11:10 – 11:30    Regulations regarding the common good in relation to community gardens
                                   
Fiammetta Curcio – Rome, Italy

11:30 – 11:50    Q&A session
11:50 – 12:00     break

12:00 – 12:20     Biodynamic and organic cultivation in the city agri environment – Heckfield
                                     Place Market Garden- David Rowley
12:20 – 12:40     European Urban Strategies for Sustainable Food and Urban Agriculture : insights
                                     from URBACT networks and cities
-
Marcelline Bonneau – Brussels, Belgium
12:40 – 13:00     Forms of Urban Gardening practiced in Vienna – including solutions for
                                    smaller/bigger areas, polluted areas
- Katharina Roth Bioforschung, Vienna, Austria

13:00 – 13:15     Q&A session
13:15 – 13:35     lunch break

13:35 – 13:55     Community gardens of London and their strategies during Covid time  - Joanna
                                     Milewska,
LDA Design - London, United Kingdom
13:55 – 14:15     Growing health - Community gardens as Therapeutic gardens - Alan Holland
                                    TWIGS Community Gardens - Swindon, United Kingdom

14:15 – 14:35     Q&A session
14:35 – 14:45     break

14:45 – 15:05     "Garden with class" program for school gardens– toward smarter kids and healthier
                                      communities
-
Bożena Szewczyk-Taranek - Municipal Greenspace Authority, Krakow
15:05 – 15:25     Bees in the city - "Apiary Krakow" project - Association of Krakow Beekeepers,
                                     Przemysław Szeliga, Krakow
15:25 – 15:45     Colourful patchwork of Seattle Community Gardens to cultivate healthy food, make
                                     connections, have an impact
-
Rick Mc Donald - P-PATCH, Seattle Department of
                                     Neighborhoods

15:45 – 16:00      Q&A session

16:00 – 16:05      conclusion, summary