Zgodnie z art. 33, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r poz. 1405 z późn. zm.)

czytaj dalej

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788), w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 18 listopada 2017 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz projekty uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Na Prądniku Czerwonym między ulicami Franciszka Bohomolca i Klimka Bachledy powstanie miejski sad.

Już w najbliższą niedzielę, 10 września miejskie spółki komunalne: KHK SA, MPK SA, MPEC SA i MPWiK SA oraz MPO sp. z o. o. wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej zapraszają na zakończenie lata na plaży miejskiej pod hasłem: „Wspólnie dbamy o Kraków”. Na uczestników imprezy czekają liczne darmowe atrakcje. Start w samo południe! Miejsce: plaża miejska na Bulwarze Kurlandzkim w okolicy mostu Kotlarskiego.

W dniu 30 sierpnia 2017 na Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza przy Radzie Miasta Krakowa przedstawiony został aktualny stan zaangażowania środków w ramach budżetu ZZM na rok 2017 wraz z podziałem na działania. Dane te prezentujemy również wszystkim mieszkańcom tutaj. Mamy nadzieję, że przedstawione zestawienie pozwoli w przystępny sposób na zapoznanie się z zakresem działań i wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.