Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części działki nr 87/2, obr. 4 Śródmieście przy Centrum Autyzmu w Krakowie, obejmujące swoim zakresem utworzenie ogrodu sensorycznego w tym między innymi wykonanie nowych utwardzeń w postaci nawierzchni żwirowej, utworzenie ścieżki „bosych stóp”, utworzenie łąki kwietnej, zakup i nasadzenia zieleni, wykonanie i montaż elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 64/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_587869.pdf 556 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 23722 kB