Tytuł Data dodania
2017
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z projektem wykonawczym, dla terenu wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie działek nr 330/7, 322/68, 322/65, obręb 15 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z pielęgnacją materiałów związanych z realizacją zieleni na Skwerze im. Mariana Eilego w ramach Superścieżki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-04-21
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim – ogródek jordanowski przy ul. Popiełuszki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-21
„Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, a także wykonanie projektu małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie. ["Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits, as well as development of a small architectural project for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL" within the UGB project for the Municipal Greenery Authority in Krakow] 2017-04-14
[ wynik ] Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków dzielnic IV Prądnik Biały (Krowodrza), VIII Dębniki (Podgórze), dla ZZM w Krakowie 2017-04-03
[ wynik ] Zapytanie ofertowe dla zadania nr ZZM/O1.110/17 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” – Etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-23
„Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-17
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-15
[ wynik ] „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz kompletnych projektów budowlanych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-10
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem alejek asfaltowych na terenie Plant Bieńczyckich, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla ZZM w Krakowie 2017-03-10
[ wynik ] Codzienne zamykanie i otwieranie furtki w Ogródku Jordanowskim Mały Płaszów działka nr 30/31 obr. 19 Podgórze 2017-03-09
[ wynik ] Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-07
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę etykiet arborystycznych wraz z automatycznym podajnikiem młotkiem, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-01
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 11 projektów zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem dla wskazanych przez Zamawiającego pasów drogowych na terenie Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Jordana – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, działki 182/5, 182/2 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uporządkowania zieleni na terenie dz. nr 119/12, 185/3, 119/8, 1/17, 1/18, 1/19, 1/28, 1/29, 1/31 obr. 51 Podgórze w rejonie dawnego obozu KL Płaszów”, dla ZZM w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z samosiewów drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia z działki 815, 814, 308/3 obr. 49 Podgórze, przy ulicy Malborskiej/Białoruskiej/Estońskiej na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Wola Duchacka (Park Duchacki)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-10
[ wynik ] Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2017 roku”. 2017-01-27
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-01-26